Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Регистрация на ООД - Счетоводна къща Контабил

02.06.2014

Регистрация на ООД - Счетоводна къща Контабил

Необходими документи за регистрация на ООД. Управителите подписват декларации от Търговския закон. Съдружниците сключват Дружествен договор.

Дружество с ограничена отговорност  се регистрира чрез подаване в Търговския Регистър на Заявление А4.

Таксата за регистрация в Търговския регистър е 110 лв.

Името на фирмата се запазва със Заявление Д1. Таксата за запазване на името на фирмата е 40 лв., но запазването на името на фирмата не е задължително.

При регистрация на на ООД съдружниците свикват Общо събрание, за което се съставя Протокол за решения на Общото събрание на съдружниците, съответно на едноличния собственик на капитала.

Съдружниците или едноличният собственик на капитала внасят дружествения капитал по набирателна сметка в търговска банка.

Съдружниците сключват Дружествен договор,  който урежда дейността, управлението и прекратяването на дружеството. В случай на еднолично дружество вместо Дружествен договор се съставя Учредителен акт.

Управителят (или всеки от управителите, ако са повече от един)  заверяват при нотариус образец (спесимен) от подписа.

Всеки от управителите подписва декларации по чл. 141, ал. 8 и по чл. 142 от Търговския закон. Те гласят:

Чл. 141, ал. 8: Не може да бъде управител лице, обявено в несъстоятелност, или лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори. Не може да бъде управител и лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

Чл. 142. (1) Без съгласие на дружеството управителят няма право: 1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

2. да участвува в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията по ал. 1 управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

 

Заявителят в Търговският регистър (управителят или един от управителите) представя декларация по чл.13 ал.4 от Закона за Търговския Регистър относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове.

За да обобщим за регистрацията на дружество с ограничена отговорност в Търговския регистър се подават:

  • Заявление А4;
  • Заявление за запазване на фирма Д1 (по желание);
  • Квитанция за платена такса от 110 лв. за Заявление А4 и 40 лв. за Д1 (ако се запазва име на фирма);
  • Документ за внесен капитал в банката;
  • Дружествен договор за ООД или Учредителен акт за ЕООД;
  • Нотариално заверен спесимен от подписа на управителите;
  • Декларация по чл. 141, ал. 8 от ТЗ за всеки от управителите;
  • Декларация по чл. 142 от ТЗ за всеки от управителите;
  • Декларация по чл.13 ал.4 от Закона за Търговския Регистър от Заявителя.

Прочети повече за ООД.
Прочети повече за правата на съдружниците в ООД.

 

 

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах