Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Дружество с Ограничена Отговорност - Счетоводна къща ...

15.10.2013

Дружество с Ограничена Отговорност - Счетоводна къща ...

Дружеството с ограничена отговорност - основна информация. Дружествен договор, минимален капитал, права на съдружниците, общо събрание и предимства.

Дружеството с ограничена отговорност е най-популярната правна форма, под която може да се извършва икономическа дейност и в повечето случаи е най-подходящата форма.

Наименованието на дружеството съдържа означението ООД (а не ДОО за да не се обърква с Държавното Обществено Осигуряване), а при едноличен собственик на капитала – ЕООД.

Едно лице може да бъде едноличен собственик на капитала на повече от едно дружество с ограничена отговорност.

Съдружници могат да бъдат едно или повече физически или юридически лица. Съдружник може да бъде и чуждестранно физическо или юридическо лице.

Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Отговорността на съдружниците е ограничена и се изразява в това, че могат да загубят средствата, които са вложили в дружеството под формата на дялова вноска.

Съдружниците сключват дружествен договор, а в случай на едноличен собственик се съставя учредителен акт.

Дружественият договор съдържа:

 • фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството;
 • предмета на дейност и срока на дружеството;
 • името, съответно фирмата на съдружниците;
 • размера на капитала и размера на дяловете на съдружниците;
 • начина на управление и представителство.

Минималнят капитал на дружеството с ограничена отговорност  може да бъде само 2 лв.  Дяловете на съдружниците не могат да бъдат по-малки от 1 лев, а стойността на всеки дял трябва да бъде кратна на 1.

Дружеството с ограничена отговорност се вписва в Търговския регистър.

Съдружникът има следните права:

 • да участва в управлението на дружеството;
 • да участва в разпределението на печалбата като получава дивидент съразмерно на дела му в капитала;
 • право на ликвидационен дял, съобразно дела му в капитала.

Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

Органите на управление на дружеството са общо събрание и  управител или управители.

Общото събрание:

 • изменя и допълва дружествения договор;
 • приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
 • приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
 • взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
 • избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
 • взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
 • взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговият дял в капитала.

Управител може да бъде само физическо лице. Управителят може да не е съдружник. Управителят може да не е български гражданин.

Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на общото събрание. При няколко управители всеки един от тях може да действува самостоятелно, освен ако дружественият договор предвижда друго.

В търговския регистър се вписва името на управителя, който представя нотариално заверено съгласие с образец на подписа.

Предимствата на дружеството с ограничена отговорност, на които се дължи неговата популярност са:

 • Ограничената отговорност на съдружниците;
 • Възможността да се учреди само от едно лице;
 • Възможността съдружниците да имат различни дялове;
 • Малкият минимален размер на капитала;
 • Възможността да се избере управител, който не е съдружник и така да се раздели собствеността от управлението;
 •  Леснотата, с която се регистрира.

Прочети повече за правата на съдружниците в ООД.

 

Дружество с Ограничена Отговорност

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах