Счетоводна къща Контабил Русе

Фирмени промени

Освен счетоводни услуги и фирмени регистрации "Контабил" ЕООД - гр. Русе предлага услуги, свързани с промени по фирми в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

В България има два основни закона, които регулират създаването и дейността на дружества.

 • Първият закон е Търговския Закон (ТЗ).
  Дружествата образувани по този закон се наричат Търговски Дружества или търговци.
 • Вторият закон е Закон за Юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
  По този закон се образуват Сдружения с нестопанска цел и Фондации.
ТЗ

Търговски закон

Търговски дружества / Търговци: ЕТ, СД, КД, КДА, ЕООД, ООД, ЕАД, АД

Фирмени промени
ЗЮЛНЦ

Закон за юридическите лица с нестопанска цел

 • Сдружения с нестопанска цел
 • Фондации

I. Промени за Търговски Дружества

В Търговския закон са изброени дружествата, които могат да бъдат учредени и вписани в Търговския Регистър- Едноличен търговец (ЕТ), Събирателно дружество(СД), Командитно дружество (КД), Командитно дружество с акции (КДА), Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД), Дружество с Ограничена отговорност (ООД), Еднолично Акционерно Дружество (ЕАД), Акционерно Дружество (АД).

В Търговското дружество, което притежавате или в което участвате по някакъв начин, могат да настъпят най-различни промени от различно естество. Но има и редица промени, които е задължително да бъдат вписани в Търговския регистър и трябва да бъдат предприети съответните действия за това.

Важно е да знаете, че промените влизат в сила след вписването им по партидата на дружеството Ви в Търговския Регистър.

Фирмени промени

За да се впише промяната се подава съответното заявление за вписване на нови обстоятелства в търговския регистър. Това може да бъде подадено по два начина:

 • На място в офис на Агенция по Вписванията
  - на хартиен носител;
 • Чрез квалифициран електронен подпис
  - по електронен път;

В 7-дневен срок от промяната трябва да бъде подадено заявление в Агенция по Вписванията. Сроковете, в които трябва да го заявите са указани и ясни. Наказанията, които може да ви бъдат наложени, ако не спазите сроковете или не обявите обстоятелството за вписване - също.

Предимствата, които ще имате, ако изберете нашите услуги е да подадем промените от ваше име с електронен подпис.

1
Документите ще бъдат изготвени професионално и всичко ще бъде вписано по вашата фирмена партида във възможно най-кратки срокове.
2
Таксата за вписване ще е 2 пъти по ниска в сравнение с тази ако подадете заявлението на хартиен носител в офис на Агенция по Вписванията.
 • Промени, които бихте могли да поискате да бъдат вписани за всички видове дружества:
 • Вписване на нов имейл или телефон за контакт;
 • Промени в адрес за кореспонденция или седалището на фирмата;
 • Промени в наименованието на фирмата;
 • Промяна в предмета на дейност;
 • Вписване на Управител;
 • Промяна в начина на управление и представителство на дружеството.
 • Освен гореизброените за капиталовите Дружества - ЕООД, ООД, ЕАД, АД:
 • Прехвърляне на дружествени дялове/акции на съдружник/съдружници;
 • Приемане на нов съдружник или акционер;
 • Приемане на наследник/наследници на починал съдружник;
 • Изключване на съдружник/акционер;
 • Промяна в размера на капитала на дружеството - увеличаване или намаляване.
 • Преобразуване на Търговското Дружество:
 • Преобразуване на Едноличен търговец в ЕООД;
 • Преобразуване на СД в ООД;
 • Преобразуване на ЕООД в ООД;
 • Преобразуване на ЕООД/ООД в Акционерно Дружество;
 • Преобразуване на Акционерно Дружество в ЕООД/ООД.
 • Допълнителни промени, за които може да поискате да изготвим и подадем документи:
 • Прехвърляне на предприятие от дружеството;
 • Залог на търговско предприятие;
 • Обявяване на Дружеството в ликвидация;
 • Подаване на Годишен Финансов Отчет (ГФО).

II. Промени по партидата на Фондации и Сдружения по ЗЮЛНЦ

 • Промени, които бихте могли да поискате да бъдат вписани:
 • Вписване на нов имейл или телефон за контакт;
 • Промени в адрес за кореспонденция или седалището на Сдружението;
 • Промени в наименованието на Сдружението;
 • Промяна в дейността/целите на Сдружението;
 • Промяна в спомагателната дейност за постигане целите на Сдружението;
 • Вписване на Представляващ/ Управителен орган;
 • Промяна в начина на управление и представителство на Сдружението;
 • Подаване на Годишен Финансов Отчет (ГФО).
Фирмени промени

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах