Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Oбществено осигуряване на самоосигуряващите се лица

02.05.2015

Oбществено осигуряване на самоосигуряващите се лица

Полезна информация за самоосигуряващите се лица. Декларация за вид на осигуряване. Размер на минималния месечен осигурителен доход през 2015 г.

Регламентирано е в Кодекса за Социално осигуряване и в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица.

Задължението за осигуряване на самоосигуряващите се лица - еднолични търговци, съдружници в търговски дружества, собственици на ЕООД, физически лица - членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, лица, упражняващи по регистрация свободна професия или занаятчийска дейност, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.

При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се подава декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.

В декларацията се определя и видът на осигуряването, като възможностите са:

  • за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт (т.е. без осигуряване за временна неработоспособност – без болнични);
  • за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица (включително и за временна неработоспособност – за болнични).

Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация до края на януари на съответната календарна година.

За лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност по регистрация, се считат тези, които упражняват дейност:

  • на основание на предварителна регистрация, определена с нормативен акт - нотариуси, адвокати, експерт-счетоводители; лицензирани оценители, експерти към съда и прокуратурата, медицински специалисти, застрахователни агенти и други;
  • за която подлежат на облагане с патентен данък и не са еднолични търговци;
  • като извършват професионална дейност на свой риск и за своя сметка - дейци на науката, културата, образованието, архитекти, икономисти, инженери, журналисти и други физически лица, упражняващи свободна професия, регистрирани с ЕИК по регистър БУЛСТАТ.

Самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски за едно от основанията по избор на лицето.

Осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица се дължат авансово върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

Окончателният размер на месечния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година и по-голям от максималния месечен осигурителен доход.

Осигурителните вноски се дължат авансово върху осигурителния доход и се внасят до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

Осигурителни вноски не се внасят от самоосигуряващите се лица, които са осигурени за общо заболяване и майчинство за времето, през което са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на малко дете.

От 01.01.2015 г. максималният осигурителен доход за всички осигурени лица е 2600 лв.

През 2015 г. минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица се определя съобразно облагаемия им доход за 2013 г. от упражняване на съответната трудова дейност като самоосигуряващи се лица:

- до 5400 лв. - 420 лв.;

- от 5400,01 до 6500 лв. - 450 лв.;

- от 6500,01 лв. до 7500 лв. - 500 лв.;

- над 7500 лв. - 550 лв.

Минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители - 300 лв.;

Минималният месечен размер на осигурителния доход за 2015 г. за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2013 г., както и за започналите дейност през 2014 и 2015 г., е 420 лв.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах