Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Облагане на маржа на цената - Счетоводна къща Контабил

01.08.2015

Облагане на маржа на цената - Счетоводна къща Контабил

Облагане с ДДС на маржа на цената от дилър на стоки втора употреба. Допълнителните разпоредби на ЗДДС. Търговецът води отделна отчетност за доставките.

Облагането с ДДС на маржа в цената е регламентирано в Глава седемнадесета от ЗДДС „СПЕЦИАЛЕН РЕД НА ОБЛАГАНЕ НА МАРЖА НА ЦЕНАТА“.

Този ред на облагане може да се използва от дилърите на автомобили – втора употреба.

Нови превозни средства са моторните превозни средства, за които е налице едно от следните условия:

  • към датата на възникване на данъчното събитие за доставката им не са изминали повече 6 месеца считано от датата на първата им регистрация, или
  • към датата на възникване на данъчното събитие за доставката им не са изминали повече от 6000 км.

Автомобили – втора употреба са автомобилите, които не са нови превозни средства.

Специалният ред на облагане на маржа на цената се прилага за доставка, извършена от дилър, на стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции или антикварни предмети.

Ето определенията на някои понятия, дадени в Допълнителните разпоредби на ЗДДС:

Стоки втора употреба са употребявани движими вещи, годни за по-нататъшна употреба в същия вид или след ремонт, които могат да се използват по предназначението, за което са създадени. Не са стоки втора употреба:

  • произведенията на изкуството;
  • предметите за колекции;
  • антикварните предмети;
  • благородните метали и скъпоценните камъни независимо под каква форма са.

Произведения на изкуството са например: картини, колажи и други подобни декоративни произведения, рисунки и графики, оригинални гравюри и литографии, оригинални скулптури и пластики, гоблени и пана, художествени фотографии и др. Предмети за колекции са пощенски или гербови марки с клеймо или без клеймо, при условие че не са в употреба, както и колекции и колекционерски предмети, представляващи интерес от гледна точка на ботаниката, зоологията, минералогията, анатомията, историята, археологията, палеонтологията, етнографията или нумизматиката.

Антикварни предмети са предметите, различни от произведенията на изкуството и предметите за колекции, които са на възраст над 100 години.

Дилър на стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети е данъчно задължено лице, което в процеса на икономическата си дейност закупува, придобива или внася стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети с цел да ги продаде, независимо от това, дали лицето действа като комисионер по смисъла на Търговския закон.

declaration

 

Според чл. 143, ал. 3 от ЗДДС дилърите имат право да прилагат специалният ред на облагане на маржа на цената и по отношение доставката на:

1. произведения на изкуството, предмети за колекции или антикварни предмети, които са внесли;

2. произведения на изкуството, доставени им от техните автори или от наследниците им.

Правото на избор по чл. 143, ал. 3 от ЗДДС се упражнява чрез подаване на уведомление пред компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

Можете да изтеглите декларацията във формат Word или PDF.

 

Според чл. 143, ал. 1 от ЗДДС специалният ред на облагане на маржа на цената може да се прилага за доставка, извършена от дилър, на стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции или антикварни предмети, ако стоките са закупени от:

1. данъчно незадължено лице;

2. друго данъчно задължено лице, регистрирано по ЗДДС, когато предмет на доставката е стока, освободена по чл. 50, ал. 1, или от регистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка, освободени от данък съгласно законодателството на съответната държава на аналогични основания;

3. друго данъчно задължено лице, което не е регистрирано по ЗДДС, или от данъчно задължено лице от държава членка, което не е регистрирано за целите на ДДС;

4. друг дилър, прилагащ специалния ред на облагане на маржа на цената.

Данъчната основа на доставката на стока е маржът на цената, който представлява разликата, намалена с размера на дължимия данък, между:

1. продажната цена, представляваща общата сума, която дилърът е получил или ще получи от клиента или третото лице за доставката  и

2. сумата, която е платена или ще бъде платена за получените  стоки, включително данъка върху добавената стойност.  Данъчната основа не може да бъде отрицателна величина.

Във фактурата и в известието към фактурата дилърът вписва „режим на облагане на маржа - стоки втора употреба" или „режим на облагане на маржа - произведения на изкуството" или „режим на облагане на маржа - предмети за колекции и антикварни предмети". Във фактурите и известията към тях не се посочва данъчна основа и данък.

Съгласно чл. 90 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност начисляването на данъка се извършва с издаването на протокол. В края на всеки данъчен период дилърите начисляват данъка за извършените от тях доставки по специалният ред на облагане на маржа на цената, като съставят протокол.

Чл. 151 от ЗДДС дава право на избор. Дилърът може да прилага общия ред за облагане по ЗДДС на доставката на стоки втора употреба, произведения на изкуството, колекционерски предмети и антикварни предмети.

Правото на избор се упражнява от лицето за всяка отделна доставка, като в издадената фактура не се посочва, че се прилага специалният ред на облагане на маржа на цената. В този случай документирането на доставките се извършва по общия ред, предвиден в ЗДДС.

Когато дилърът прилага както специалния ред за облагане на маржа, така и общия ред за облагане на доставките, той е длъжен да води отделна отчетност за доставките.

 

Пример:

Български дилър на леки автомобили - втора употреба закупува от дилър в Германия BMW 730 на цена 5000 лв. Във фактурата от дилъра в Германия е посочено, че фактурата е издадена по  специалния ред на облагане на маржа на цената. Българският дилър продава автомобила физическо лице от България за 6200 лв., като издава фактура на стойност 6200 лв. Маржът в цената за тази продажба е разликата между продажната и покупната цена, т.е. 6200 - 5000 = 1200 лв. Данъчната основа на доставката е 1000 лв., а дължимото от дилъра ДДС е в размер на 200 лв.

 

auto

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах