Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Задължителна пререгистрация на сдружения и фондации ...

04.10.2018

Задължителна пререгистрация на сдружения и фондации ...

Всички неправителствени организации - сдружения, фондации, за обществено полезна дейност или в частна полза подлежат на задължителна пререгистрация

Съгласно §25, ал.1 на ПЗР на ЗЮЛНЦ, е предвиден тригодишен срок, считано от 01.01.2018 г. (до 31 декември 2020 г.), за пререгистрация в Агенция по вписванията на всички !!!  юридически лица, вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при окръжните съдилища. Производството е освободено от държавна такса. (за сега)

Кои са засегнати от тази промяна ?

Сдруженията и фондациите (Неправителствени организации - НПО). Изменението в закона от 01.01.2018 г. се отнася единствено за тях. Определен е краен срок – 31.12.2020 г. – до който, по инициатива на ръководните си органи, всички:

  • Фондации.
  • Сдружения с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност.
  • Сдружения с нестопанска цел, извършващи дейност в частна полза,

трябва да бъдат заявени за пререгистрация в Агенцията по вписванията. Подаване на заявлението за пререгистрация може да се направи лично от представляващият сдружението или чрез упълномощен адвокат с електронен подпис.

Това ВАЖИ САМО ЗА СУБЕКТИ РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗЮЛНЦ !!! Не подлежат на пререгистрация фирми, събирателни дружества, кооперации и други субекти, различни от сдружения или фондации.

До края на 2017 г. всяко НПО се регистрираше в съответния окръжния съд и регистър БУЛСТАТ. Организациите, които извършват дейност в обществена полза, се регистрираха и в специален регистър на Министерство на правосъдието. От 01.01.2018 г. сдруженията и фондациите вече се регистрират в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Той вече носи името Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

След пререгистрацията на вашата НПО вече няма да бъде регистрирано в регистър БУЛСТАТ.

9-цифреният код по БУЛСТАТ, който служеше за идентификация, ще се запази, но вече ще бъде ЕИК. Това е идентификационен код от новия единен Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Срокът за пререгистрация е до 31.12.2020 г., но не чакайте до последния момент когато стане време отново да се публикуват и финансовите отчети - 30 юни на следващата година. 

 Съгласно чл. 38, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството (изм. – ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 1.01.2018 г.), който е специален по отношение отчетността на предприятията, юридическите лица с нестопанска цел със статут в обществена полза публикуват годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади по глава седма от закона, приети от съответния орган, както следва: чрез заявяване за обявяване и предоставянето им в регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в срок до 30 юни на следващата година. 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах