Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Нотариална заверка при продажба на фирми

09.01.2017

Нотариална заверка при продажба на фирми

Изменения в Търговския закон затягат процедурата по прехвърляне на фирми. Договори за прехвърляне на дружествен дял. Изискване към протокола от общо събрание.

С промените в Търговския закон, обнародвани в Държавен Вестник (ДВ.) бр.105 от 30 Декември 2016г. се затегна режима на прехвърляне на фирми като целта е да се пресече кражбата на фирми. Промените влязоха в сила 3 дни след обнародването им т.е. от 03.01.2017 г.

Първата промяна се отнася до сделките с предприятие, като за тях вече се изисква нотариална заверка на подписите и на съдържанието на договора.

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения може да бъде прехвърлено чрез сделка, извършена писмено с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно. Отчуждителят е длъжен да уведоми кредиторите и длъжниците за извършеното прехвърляне.

Втората промяна се отнася до договорите за прехвърляне на дружествен дял в дружество с ограничена отговорност (ЕООД и ООД). И досега се изискваше нотариална заверка на подписа, но вече се изисква и нотариална заверка на съдържанието на договора.

Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, и се вписва в търговския регистър.

Третата промяна се отнася до изискването протокола от решенията на общото събрание да се съставя с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието. Това се отнася за решенията за избор на управител, за приемане и изключване на съдружници, за за намаляване и увеличаване на капитала и за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях. Оставена е възможността в дружествения договор да се предвиди, че тези решения няма да се вземат с нотариална заверка на подписите и съдържанието, а в обикновена писмена форма: "За взетите решения по ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма.".

Чл. 137. (1) Общото събрание:
1. изменя и допълва дружествения договор;
2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 1993 г.) приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски.
(2) Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговият дял в капитала, освен ако в договора е предвидено друго.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Решенията по ал. 1, т. 1, 2 и 9 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията по т. 4 - с единодушие от всички съдружници, като в дружествения договор може да се предвиди по-голямо мнозинство. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала, доколкото не е предвидено друго в дружествения договор.
(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) За взетите решения по ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма.
(5) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Нищожни са решения на общото събрание, приети в нарушение на ал. 4.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах