Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Нотариална заверка при продажба на фирми

09.01.2017

Нотариална заверка при продажба на фирми

Изменения в Търговския закон затягат процедурата по прехвърляне на фирми. Договори за прехвърляне на дружествен дял. Изискване към протокола от общо събрание.

С промените в Търговския закон, обнародвани в Държавен Вестник (ДВ.) бр.105 от 30 Декември 2016г. се затегна режима на прехвърляне на фирми като целта е да се пресече кражбата на фирми. Промените влязоха в сила 3 дни след обнародването им т.е. от 03.01.2017 г.

Първата промяна се отнася до сделките с предприятие, като за тях вече се изисква нотариална заверка на подписите и на съдържанието на договора.

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения може да бъде прехвърлено чрез сделка, извършена писмено с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно. Отчуждителят е длъжен да уведоми кредиторите и длъжниците за извършеното прехвърляне.

Втората промяна се отнася до договорите за прехвърляне на дружествен дял в дружество с ограничена отговорност (ЕООД и ООД). И досега се изискваше нотариална заверка на подписа, но вече се изисква и нотариална заверка на съдържанието на договора.

Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, и се вписва в търговския регистър.

Третата промяна се отнася до изискването протокола от решенията на общото събрание да се съставя с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието. Това се отнася за решенията за избор на управител, за приемане и изключване на съдружници, за за намаляване и увеличаване на капитала и за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях. Оставена е възможността в дружествения договор да се предвиди, че тези решения няма да се вземат с нотариална заверка на подписите и съдържанието, а в обикновена писмена форма: "За взетите решения по ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма.".

Чл. 137. (1) Общото събрание:
1. изменя и допълва дружествения договор;
2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 1993 г.) приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски.
(2) Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговият дял в капитала, освен ако в договора е предвидено друго.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Решенията по ал. 1, т. 1, 2 и 9 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията по т. 4 - с единодушие от всички съдружници, като в дружествения договор може да се предвиди по-голямо мнозинство. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала, доколкото не е предвидено друго в дружествения договор.
(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) За взетите решения по ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма.
(5) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Нищожни са решения на общото събрание, приети в нарушение на ал. 4.

Коментирай

Ако желаете да се свържем с вас, моля попълнете данните за контакт по-долу. Попълването е по избор. Данните за контакт няма да бъдат публикувани в сайта.

Все още няма коментари за тази новина. Напишете първия коментар

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах