Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Наръчник по счетоводство за предприемачи

16.10.2021

Наръчник по счетоводство за предприемачи

Наръчник по счетоводство за предприемачи, собственици и управителни на фирми. Най-важното за счетоводството, данъците и осигуряването.

СЪДЪРЖАНИЕ

ОСИГУРЯВАНЕ

КАСОВ АПАРАТ

БАНКОВИ СМЕТКИ

Данък върху добавената стойност (ДДС)

ВАШИЯТ ОБЕКТ

ФАКТУРИРАНЕ

НАЕМИ

СЛУЖЕБЕН АВТОМОБИЛ

КОМАНДИРОВЪЧНИ

ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

ПРИЗНАВАНЕ НА РАЗХОДИ

 

ОСИГУРЯВАНЕ

1. Трябва ли да плащам осигуровки и от кога?

Съгласно действащата нормативна уредба едноличният собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) и съдружникът в дружество с ограничена отговорност (ООД) могат да изберат да се осигуряват като самоосигуряващо се лице. Самоосигуряващите се лица се осигуряват върху избран осигурителен доход между минималния и максималния (които от 1 април 2022 година са съответно 710 лева и 3400 лева).  Същият ред се прилага и за лица, които не притежават фирма, но упражняват свободни професии и са се регистрирали, като самоосигуряващи се лица пред органите на НАП. Дейност като свободни професии извършват например адвокати, нотариуси, архитекти, земеделски стопани – физически лица и други.

Осигуровките се дължат от момента, в който лицето започне или възобнови трудовата си дейност във фирмата и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.

Самоосигуряващите лица подават в НАП Декларация за регистрация на самоосигуряващо лице, в което избират вида на осигуряване и посочват датата, от която физическото лице започва дейността във фирмата в 7-дневен срок от започване, възобновяване, спиране или прекратяване на дейността. Започването на дейността трябва да се декларира, ако фирмата получава приходи.

От датата на започване на дейността са дължими и осигуровките.

Осигуровките се заплащат и декларират до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

Пример: Собственик на фирма Иван Иванов решава да започне дейност и съответно осигуряване от 15.09.2021 г.

Лицето (или счетоводната кантора от негово име) подава в НАП Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице. От датата на посочване на започване на дейността – 15.09.2021 г. се дължат осигуровки.

До 25-ти октомври Иван Иванов трябва да внесе дължимите осигурителни вноски за месец септември по сметките на Националната Агенция по приходите. В случая месец септември е непълен, осигуровките се дължат само за част от месеца.

 

2. Какви осигуровки трябва да плащам?

Самоосигуряващите се лица, по смисъла на Кодекса за Социално Осигуряване (КСО) се осигуряват задължително за фонд "Пенсии" и по избор за фонд "Общо заболяване и майчинство", като те плащат своите осигуровки чрез ЕИК на дружеството, в което са собственици или съдружници.

При подаване на Декларация за регистрация на самоосигуряващо лице  лицата имат възможност да избират между два варианта осигуряване:

 • за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт (без болнични);
 • за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица (с право на парично обезщетение при болнични);

Вторият вариант позволява на самоосигуряващите се лица да ползват и болнични, ако отговарят на условията в Кодекса за задължителното социално осигуряване.

Ако сте собственик на фирма, но имате придобито право на пенсия – без значение дали пенсията е по възраст или болест, вие не сте задължение да плащате осигуровки за ДОО и УПФ. Дължите единственото ЗОВ (здравноосигурителна вноска) върху избрания осигурителен доход.

Самоосигуряващите лица не могат след прекратяването на дейността да получават обезщетение за безработица. Те не се осигуряват за този осигурителен риск.

 

3. На каква сума трябва да се осигурявам?

Самоосигуряващите лица собственици на фирми обикновено избират минималния осигурителен праг за съответната година и върху него изчисляват и внасят своите осигурителни вноски. От 1 април 2022 г. минималният осигурителен доход е 710 лева. Осигуровки се дължат върху нея в зависимост от избрания и посочен в декларацията вариант. Всяка година минималният осигурителен доход, а с него и дължимите осигуровки, се увеличават.

 

4. Може ли да се осигурявам на по-висок от минималния осигурителен праг?

Може, но не повече от максималния осигурителен доход. От 1 април 2022 г. максималният осигурителен доход е 3400 лв.

 

5. Плащане на осигуровки за собственик или съдружник на търговско дружество или едноличен търговец

Следва да плащате осигуровките, съгласно платежните нареждания, които Ви изпращаме по електронната поща (имейл).

Осигуровките се плащат до 25-ти на следващия месец, до тази дата сумите трябва да постъпят по сметката на НАП, като ако превода се направи от друга банка, отнема 1 ден.

Плащането може да се извърши:

 • от банковата сметка на фирмата;
 • от Вашата лична банкова сметка, защото сте самоосигуряващо се лице;
 • чрез внасяне в брой в търговска банка по сметките на НАП;
 • чрез EasyPay;
 • с дебитна или кредитна карта към сметка на фирмата или към Ваша лична банкова сметка като данните на картата се въвеждат в електронните услуги на НАП с ПИК, влиза се в електронните услуги на НАП с ПИК на физическото лице, проверяват се задълженията и се плащат. Декларациите за осигуряването се подават всеки месец от счетоводната къща.

 

6. За какво трябва да внимавам, като пускам платежните за осигуровките през личната си или фирмена банкова сметка?

КОНТАБИЛ Ви предоставя по имейл, а по Ваше желание и допълнително на хартия платежните написани във вида, в който трябва да се подадат. Ако решите да използвате собственото си онлайн банкиране трябва да следите коректно и точно да попълните:

 • номера на банковата сметка;
 • кода за вид за плащане;
 • сума за плащане;
 • Вашите три имена и ЕГН.

ВАЖНО: В долната част на платежното, където пише ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ трябва да попълните своите три имена и ЕГН.

В случай, че попълните името на фирмата и Булстата (ЕИК), плащанията няма да се отразят по Вашата данъчна сметка, като самоосигуряващо лице.

 

7. Осигурявам се по трудов договор, трябва ли да плащам осигуровки като самоосигуряващо се лице?

Ако работите по трудово правоотношение, но в същото време сте собственик на фирма, която извършва дейност, сте длъжни да плащате осигуровки и като самоосигуряващо лице, защото двата вида осигуряване са на различно основание. Осигуровки не се дължат само за превишението над максималния осигурителен доход, който от 1 април 2022 г. е 3400 лева на месец.

 

8. Може ли за управител на фирмата да бъде назначено друго лице, а не собственика?

Да. Собственикът има право да назначи друго лице да управлява фирмата от негово име. В този случай се сключва договор за управление. Управителят на дружеството, който го представлява пред трети лица, се декларира в Търговския регистър.

В много случаи едноличният собственик капитала на ЕООД или съдружник в ООД е и управител на фирмата.

 

9. Може ли собственикът на фирмата да си изплаща възнаграждение затова, че я управлява?

Когато собственикът на ЕООД или съдружникът в ООД е едновременно и управител на фирмата, според Търговския закон задължително се сключва договор за управление и контрол. В договора за управление има следните възможности за определяне на възнаграждението:

 • Ако в договора за управление е предвидено, че за труда, който полага като управител, не се дължи възнаграждение, то не се налага да му се начислява такова и съответно не се дължат социални осигуровки.
 • Ако в договора за управление е предвидено, че за работата, като управител той ще получава възнаграждение в определен размер, то върху същото следва да се внасят съответните осигуровки и данъци. По отношение на облагането с данъци и осигуровки договорът за управление е приравнен към трудов договор, а осигуровките се дължат най-малко върху минималния осигурителен доход за съответната дейност за управител.

 

10. Аз съм собственик на фирма, мога ли да сключа сам със себе си трудов договор?

Да, можете да сключите трудов договор вместо договор за управление и контрол. В този случай ще плащате осигурителни вноски най-малко върху установения осигурителен праг за управител за извършваната от фирмата дейност, както и данък върху доходите.

 

11. Как да получа пари от фирмата си?

Управителят на фирмата можете да получи пари от фирмата като възнаграждение по договор за управление или по трудов договор.

Едноличният собственик на капитала или съдружника, ако е декларирал дейност във фирмата, може да получи възнаграждение за положен личен труд.

Едноличният собственик на капитала или съдружниците могат да получат част от печалбата или цялата печалба под формата на дивиденти. За да бъде реализирана печалба, съответната година трябва да е изтекла. Данъкът върху дивидентите е 5%.

Ако управителят е едновременно едноличен собственик на капитала или съдружник, той може да си избере по какъв начин да получи пари от фирмата – под формата на възнаграждение или на дивиденти.

При извършване на разходи за лични цели от страна на собственика, т.е. на разходи, които не са свързани с дейността, се заплаща данък от 5% върху скритото разпределение на печалбата.

Данъкът върху дивидентите и върху скритото разпределение на печалбата се плащат до края на месеца, следващ календарното тримесечие, през което е извършено разпределянето.

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

КАСОВ АПАРАТ И ОТЧЕТИ ОТ КАСОВ АПАРАТ

12. Трябва ли да имам касов апарат?

Необходимостта от касов апарат зависи от дейността на фирмата. Ако сте избрали да извършвате разплащанията си с клиенти и доставчици само по банков път или пощенски паричен превод, касов апарат не Ви е нужен.

Ако за извършените продажби ще приемате плащания в брой във Вашия обект, то трябва да притежавате касов апарат.

Практиката на някои фирми да получават пари в брой от клиентите без да издават касова бележка и след това да внасят парите в брой в банковата сметка на фирмата от името на клиента, не е правилна. Във вносната бележка в банката като вносител се записва физическото лице, което внася сумата.

 

13. Отчети на касов апарат

След приключването на всеки месец, заедно с фактурите фирмите притежаващи касов апарат, представят в счетоводството и отчет на касовия апарат за съответния месец. В края на годината се представя годишен отчет.

 

14. Сторно на грешно отчетени суми на касов апарат.

Касиер, който е допуснал грешка при набирането на сума на касов апарат, трябва да издаде сторно бележка в касовия апарат.

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ

15. Трябва ли да декларирам банкова сметка, ако ползвам болнични като самоосигуряващо лице?

Да. Самоосигуряващото се лице може да избере да се осигурява за болнични. При подаване документи в НОИ за ползване на болничен с пакета документи трябва да се декларира банкова сметка. НОИ се изплаща обезщетенията по банков път след представяне на документи за банкова сметка.

 

16. Трябва ли да си открия фирмена банкова сметка?

Препоръчително е, но не винаги е задължително. Ако сте избрали да осъществявате дейността си в търговски обект и да извършвате продажби в брой, и съответно да разплащате задълженията си с доставчиците в брой, е възможно да не откриете банкова сметка.

 

17. Трябва ли да представям  банкови извлечения?

Да, нужно е да представяте извлеченията от банковите сметки в счетоводството. Трябва да представяте банкови извлечения за всички фирмени сметки, чрез които извършвате разплащания и по които получавате приходи. Банковите извлечения от сметката се различават от отчетите за движения по сметките по това, че в извлеченията са посочени началното и крайното салдо за периода.

 

18. Мога ли да тегля пари от фирмената сметка за лични нужди?

Фирмената сметка се създава с цел от нея да се извършват разплащания към фирми-доставчици и различни държавни органи. В банковата сметка също могат да се получават и приходите от клиенти.

Фирмената сметка не е лична. От нея не може да заплащате  сметки или разходи свързани с личното ви домакинство. Ако извършите такива плащания, се плаща данък от 5% върху скритото разпределение на печалбата.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Данък върху добавената стойност (ДДС)

19. Кога трябва да се регистрирам  по ЗДДС?

Трябва да се регистрирате  по ЗДДС, когато облагаемият оборот на фирмата за период не по-дълъг от 12 последователни календарни месеца достигне 50 000 лв. До достигане на оборота не сте длъжни да се регистрирате.

Регистрация по ЗДДС се извършва и при предоставяне на услуги на фирми от Европейския съюз или получаване на услуги от чуждестранни лица. В този случай  заявление за регистрация по ЗДДС се подава не по-късно от 7 дни преди датата на извършване или получаване на услугата или датата на плащането. Ако ползвате платена реклама във Facebook или Google, Вие подлежите на задължителна регистрация по ЗДДС.

Специална регистрация по ЗДДС по режим „В съюза“ се извършва, ако през годината сте извършили продажби към физически лица от други страни-членки на Европейския съюз за над 10 000 евро.

Има и други специфични случаи, при които възниква задължение за задължителна регистрация по ЗДДС. За да разберете дали имате задължение за това, можете да се свържете КОНТАБИЛ и ще получите необходимата консултация. Примери за това е извършването на Вътреобщностни придобивания на стоки от Европейския съюз за над 20 000 лева за една календарна година или последователно извършване на еднородна дейност от лица, действащи съгласувано.

 

20. Кога мога да се регистрирам по ЗДДС?

Ако вие сте фирма, която не е регистрирана по ЗДДС, и не сте достигнали изискуемия от закона задължителен оборот, но желаете да упражнявате това право, може във всеки един момент да подадете Заявление за регистрация по ДДС към НАП. Регистрацията може да е необходима и полезна за развитието на Вашия бизнес.

 

21. До кога трябва да предавам фактурите за ДДС в счетоводството?

Фактурите се изпращат по имейл или се носят на място в офис на КОНТАБИЛ до 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

Пример: всички фактури за покупки и продажби за месец Март трябва да се представят до 5-ти април.

Целта на подаването на документите в този срок е да се обработят нормално и в случай че се налага изясняване на възникнали обстоятелства да има нужното време това да се направи.

 

22. Вътреобщностна търговия без ДДС и износ на стоки

При продажба на стоки за получател в Европейския съюз, който има валиден ДДС номер, се прилага нулева ставка на ДДС при вътреобщностностна доставка на стоки, когато транспортът започва от територията на България.

При продажба на стоки за като посредник в тристранна операция не се начислява ДДС. Тристранна операция означава, че българската фирма закупува стоките от доставчик от страна-членка на Европейския съюз и ги продава на клиент в друга страна-членка на Европейския съюз. При тристранната операция транспортът трябва да се извърши директно от страната на доставчикът до страната на клиента и посредникът не може да получава стоките в България.  Както доставчикът, така и клиентът трябва да имат валиден ДДС номер.

Проверката на валидността на ДДС номера се извършва във ВИЕС (VIES).

При продажба на услуги за получател – фирма от Европейския съюз, , не се начислява ДДС. Българската фирма, която извършва услугите, трябва задължително да е регистрирана по ЗДДС.

При износ на стоки на митницата извън територията на Европейския съюз се прилага нулева ставка на ДДС. Износителят трябва да разполага с митническа декларация за износа.

При извършване на услуги за фирми извън европейския съюз, не се начислява ДДС.

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

ВАШИЯТ ОБЕКТ

23. Какво трябва да имам в обекта?

При извършване на дейност в търговския обект, трябва задължително да има:

 • Работно време – поставя се  на входа и в него се посочва времето, през което обектът работи или почива, адрес на управление на фирмата, лице и телефонен номер за контакт;
 • Договор за наем – ако помещението е наето, а не собствено;
 • Трудови договори – копия на наетия и работещ в обекта персонал;
 • График за работното време на персонала в обекта – отнася се за случаите, когато персонала работи на смени;
 • Свидетелство за регистрация на касовия апарат;
 • Книга за рекламациите;
 • Копие от разрешение за ползване на помещението за съответната дейност;
 • Пожарогасител.

 

24. Какви съобщения следва да има в обекта?

На видно място трябва да са поставени следните съобщения:

"Цените са обявени в български лева и се отнасят за 1 брой",

"Стоки с необявени цени не се продават",

Телефон за контакт с НАП: 070018700"

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

ФАКТУРИРАНЕ

25. Програма за онлайн фактуриране

За клиентите на КОНТАБИЛ предлагаме възможност да се ползва безплатна програма за фактуриране онлайн. Регистрацията се прави в офиса на счетоводната къща или по имейл.

Приложението работи на български, английски и румънски език.
Можете да изберете езика на интерфейса и езика на фактурата.
За да Ви регистрираме изпратете вашето потребителско име и парола.
Ако издавате фактурите от този сайт, ще имате достъп до счетоводството на фирмата: оборотна ведомост, справки по контрагенти в лева и валута, счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, декларации по ДДС и други.
Ще имате достъп до счетоводството в реално време и ще можете да изготвяте отчети във формат PDF.

Моля изберете потребителско име и парола, за да Ви създадем акаунт.
Входът във фактурирането е на адрес:

factura.biz

 

26. Издаване на хартиени фактури от кочан

Клиентите, които желаят могат да издават и хартиени фактури от кочан. Фирмите, които ползват повече от един кочан  фактури, следва да имат различна номерация на документите от двата кочана, за да не се дублират номерата. Счетоводството трябва да е уведомено, ако фирмата ползва повече от един кочан хартиени фактури.

Фирмите, регистрирани по ДДС също могат да издават фактури ръчно от кочан. Във фактурата трябва да са трайно вписани поредният номер на фактурата и данните на фирмата издател - име на фирмата, адрес, ЕИК, ДДС номер.

 

27. Мога ли да издавам електронни и хартиени фактури едновременно?

Да, можете. Важното е номерата на фактурите да не се дублират. За целта номерата на фактурите се издават в различни диапазони. По този начин електронните фактури имат отделна номерация от хартиените.

 

28. Трябва ли да представям копия на анулираните фактури в счетоводството?

Да, трябва. Това е необходимо, защото анулираните фактури също се осчетоводяват и се декларират в НАП.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

НАЕМИ

29. Отдаване на помещения под наем от физически лица и отчитането им от фирмата.

Отдаването и наемането на недвижими имоти включва две страни – наемодател и наемател.

Данъкът се начислява и внася авансово от наемателя, когато той е предприятие или самоосигуряващо се лице.  Когато наемателят не е предприятие или самоосигуряващо се лице, то внасянето на данъка е задължение на наемодателя.

Ако наемодател е физическо лице, а наемател е предприятие (фирма), то авансовият данък се удържа при изплащането на наема от предприятието на  наемодателя. Така удържаният данък се внася от предприятието до края на месеца следващ тримесечието, през което е удържан  данъка. За четвъртото тримесечие на годината авансовият данък може да бъде внесен по избор от предприятието или от наемодателя. Ако физическото лице писмено декларира желание данъкът да бъде удържан, то платецът на наема го удържа и внася до 31 януари на следващата година.

Декларирането на дължимия данък върху наема е регламентирано в чл.55 ал.1 от ЗДДФЛ и в чл.201 ал.1 от ЗКПО. Декларацията се подава в сроковете за внасяне на авансовия данък, т.е. до края на месеца, следващ календарното тримесечие, през което данъкът е бил удържан.

Трябва да подчертаем, че от сумата на наема наемателя има право да приспадне 10% нормативно признати разходи и върху разликата се удържат 10% данък. Ако се заплаща наем от предприятие, за имущество, намиращо се в режим на етажна собственост, управлявана от Общо събрание на собствениците, не се приспадат 10% нормативно признати разходи. В този случай данъкът се начислява върху цялата сума на наема.

Особен, но и често срещан случай е, когато наемодателят е лице с 50 и над 50% намалена трудоспособност, за което то е представило решение на ТЕЛК/НЕЛК валидно към датата на изплащане на дохода от наем. В този случай с данък се облагат сумите надвишаващи 7 920 лв., като тази сума включва полученият наем , както и доходи от всички други източници на инвалидизираното лице, подлежащи на облагане.

Удържаният данък се внася в републиканския бюджет по сметка  на териториалната дирекция на НАП по място на регистрация на платеца.

В платежното нареждане за внасяне на данъка не е  необходимо да се посочват данни за получателя на наема.

Предприятието, платец на наема, съставя и дава на наемодателя сметка за изплатени суми. При плащане в брой, наемодателят издава разписка за полученото плащане.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ПОЛЗВАНЕ НА СЛУЖЕБЕН АВТОМОБИЛ И ПРИЗНАВАНЕ НА РАЗХОДИ

30. Ползване на автомобил за нуждите на фирмата

Дейностите на фирмата често налагат да се използват различни транспортни средства. Тук има два варианта:

 • Автомобилът може да е собствен – закупен на името на фирмата.  В този случай той се завежда, като дълготраен актив и всички разходи направени за него се отчитат, като фирмени разходи. За автомобила се начислява амортизация. Амортизационният срок на автомобилите е 48 месеца.
 • Автомобилът може да е нает – чрез сключен договор за наем. В този случай фирмата плаща наем на собственика на автомобила.

Разходите, извършени за автомобила, свързани с осъществяваната от фирмата дейност се признават за данъчни цели, ако използването на автомобила бъде надлежно документирано с разходно-оправдателни документи.

 

31. Мога ли да изписвам направените разходи за личния автомобил, като разходи за фирмата?

Да, възможно е, но трябва да сключите договор за наем между фирмата с Вас, като физическо лице – собственик на автомобила. В договора трябва да се определи наемна цена, върху която съгласно общия ред за наемите се дължат авансов данък и следва да се подават съответните справки.

След сключването на договор за наем на лек автомобил, за да ви се признават разходите за него следва към тях бъде приложен съответния документ удостоверяващ, че те са за фирмата – фактури за гориво, фактури за ремонт и т.н., както и разходно-оправдателни документи.

 

32. Разходно-оправдателни документи за ползване на лек автомобил

За да бъдат признати разходите на автомобила за данъчни цели е необходимо да представите следните документи:

 • Фактура за закупуване или договор за наем на лекия автомобил.
 • Копие от талона за регистрация в КАТ.
 • Заповед, определяща разходната норма на автомобила през летен и зимен период. Заповедта се подписва от управителя на фирмата. Копие от заповедта се предава в счетоводната кантора.
 • Фактури за гориво.
 • Пътни листи или пътна книжка, които се попълват от водача на автомобила.
 • Справка за разхода на гориво. КОНТАБИЛ ще Ви даде образец на справката.
 • Заповеди за командировка на водача на автомобила – когато пътуванията са извън населеното място.

Ако автомобилът се използва от управителя на фирмата и той не желае да попълва пътни листи и справка за разхода на гориво, може да избере варианта да се признаят 50% от разходите по фактури.

 

33. Трябва ли да попълвам пътни листи? Справката за разхода на гориво не е ли достатъчен?

Справката за разхода на гориво се изготвя въз основа фактурите за гориво и на пътните лист или пътната книжка. Справката за разхода на гориво е вторичен счетоводен документ, въз основа, на който се извършват счетоводните записвания за разхода на гориво. Въпреки, че съдържа цялата необходима информация, справката за разход на гориво е вторичен счетоводен документ, който се основава на първични счетоводни документи.

Първичният счетоводен документ, в който се регистрира за първи път движението на автомобила е пътният лист или пътната книжка. Пътният лист или пътната книжка се попълва и подписва от водача на автомобила. Пътната книжка се попълва малко по-лесно от пътния лист.

 

34. За всеки притежаван автомобил ли трябва да попълвам пътни листи и  отделни справки за разхода на  гориво?

Да, за всеки. Ако притежавате два автомобила, които се използват от фирмата това означава, че ще трябва да попълните два отчета за гориво за съответния месец и да приложите към тях нужните  документи. Към всеки отчет за гориво и пътни листи се посочва вида и регистрационния номер на автомобила.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

КОМАНДИРОВЪЧНИ

35. Какви дневни пари за командировка в страната се полагат на собственика или ръководителя на фирмата и на работник?

Размерът на командировъчните дневни пари е определен в Наредбата за командировките в страната. Командировъчните пари биват пътни, дневни и квартирни. В Заповедта за командировка се определя начина на транспорт и максималния размер на квартирните пари. Полагащите се дневни пари са в един и същи размер за командированото лице, независимо дали е собственик на фирмата, управител или работник. Дневни пари се полагат при командировка извън рамките на населеното място.

Командированото лице има право да получава дневни пари, съгласно Наредбата, в размер на 20 лева на ден, когато остава да нощува в мястото на командировката. Ако командированият изпълнява служебните си задължения през по-голямата част от деня в друго населено място, но без да остава да нощува там, му се полагат 10 лева. Фирмата е длъжна да изплати на командирования тези суми. В заповедта за командировка може да се определи и по-голям размер на дневните пари. Ако размерът на дневните пари е до двукратния размер от предвидените в наредбата, то данък и осигуровки върху дневните пари не се дължат.

 

36. Могат ли да изпишат пътни разходи за командировка със служебен автомобил?

Когато се използва за командировка автомобил, който е  служебен, собственика и/или работника не получават пътни пари. Разходът на автомобила се поема от фирмата и за съответното изминато разстояние се издава пътен лист. Водачът на лекия автомобил описва в своето командировъчно изминатото разстояние. В случай, че с него има и други командировани те попълват в своята заповед за командировка само своите дневни и квартирни пари.

 

37. Могат ли да изпишат пътни разходи за командировка извършена с личен автомобил?

Да. Ако собственикът пътува с личен автомобил или командирова работника с негов автомобил, в случай, че в заповедта за командировка е записано се полагат пътни разходи. В този случай командированото лице следва да представи фактури за гориво. Като пътни се признава разходната норма за марката и вида лекия автомобил, записана в документите на автомобила.

 

38. Лицето е командировано с обществен транспорт. Какво трябва да представи, за да му се признаят пътните?

В този случай трябва да се представят всички билети – автобусни, за влак, и други, които се отнасят за съответните дати, когато е било командировано лицето.

 

39. Какви разходи за нощувки се признават на командированото лице?

Разходите за нощувки на командированото лице се определят в заповедта за командировка. В нея се посочва размера, до който се признават заплатените пари за нощувки на същото.

На командирования се заплащат квартирни пари за нощуване в мястото на командировката в размер на действително платените (вкл. за данъци и такси), но задължително срещу представен документ и не повече от утвърдената сума за една нощувка.

Не се заплащат квартирни пари, когато е ползвана безплатна държавна или обществена квартира или когато командировката е в населеното място, където живее командированият или семейството му.

 

40. Командировъчни пари за командировка чужбина

Ако лицето – собственик на фирмата или работник е командировано в чужбина на него му се полагат командировъчни пари съгласно Наредбата за служебните командировки и специализация в чужбина. Квартирните и пътни дни са до размера определен в заповедта за командировка. Полагащите се дневни пари са посочени в таблица към наредбата. За командировки в страните влизащи в Европейския съюз дневните командировъчни са в размер на 35 евро.

Ако командировката е в съседна на България страна и е за по-малко от 4 часа, не се полагат дневни пари.

Ако командировката е до съседна на България страна и е за повече от 4 часа, но за по-малко от 1 денонощие, дневните пари са в размер на 35% от дневните пари на съответната държава.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Трудовите правоотношения и свързаните с тях дейности по назначаване, прекратяването им, изплащане на обезщетения и т.н. са една огромна категория, които са предмет на регулиране от различни нормативни актове.

По-долу ще обърнем внимание на някои основни положения, с които собствениците на фирми е добре да са запознати.

 

41. Искам да назнача нов работник. Какви документи са ми нужни за сключването на договора?

Документите, които са Ви нужни са сключването на трудов договор са:

 • заявление или молба от работника за постъпването на работа;
 • копие на лична карта;
 • трудова книжка;
 • медицинско свидетелство от личен лекар, че работника е в състояние да изпълнява съответната работа;
 • копие от ТЕЛК / НЕЛК, в случай че той разполага с определена група инвалидност;
 • свидетелство за съдимост, в случай че вашата длъжност изисква представяне на такова от работника.

 

42. Какви документи трябва да предоставя на работника при започване на работа?

На работника преди започването на работа следва да предоставите:

 • подписан трудов договор в 2 екземпляра – по един за всяка от страните;
 • уведомление от НАП за регистриран трудов договор по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда;
 • длъжностна характеристика.

 

43. Защо трябва да предоставям длъжностна характеристика на работника?

В длъжностната характеристика се посочват правата и задълженията на работника по трудовия договор. Тъй като вие не купувате, а наемате работна сила, то следва да се определи тази работна сила за какво може да бъде използвана.

Длъжностната характеристика ви защитава и вас като работодатели, тъй като определя точно правата и задълженията на работника, и условията, на които той трябва да отговаря.

 

44. Прекратяване на трудов договор с работника

Начините на прекратяване на трудовия договор са заложени още при сключването му. Във всеки сключен договор по Кодекса на труда, задължителна част е регламента на прекратяването му.

Възможностите, които Кодекса на дава са залегнали в чл.325 - 331. По-долу ще посочим най-често срещаните и прилаганите в практика случаи.

 

44.1 Прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие – чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда

Това е най-често прилаганото основание за прекратяване на трудовия договор. Всяка от страните може да отправи предложение до другата страна за прекратяване на трудовия договор.

Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието. Страните трябва да постигнат взаимно съгласие, договорът да бъде прекратен.

 

44.2 Прекратяване на трудов договор по инициатива на работника с предизвестие  - чл. 326 от Кодекса на труда

Тук е предвидена възможността трудовият договор да бъде прекратен по инициатива на работника с предизвестие.

Особеното тук е, че срокът на предизвестието не може да е по-кратък от 30 дни, но страните може да са договорил друг по-дълъг срок, който не може да е повече от 3 месеца. Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора. Ако до крайната дата на трудовия договор остават по-малко от 3 месеца, тогава се спазва крайната дата на договора.

 

44.3. Прекратяване на трудов договор от работника или служителя без предизвестие чл.327 от Кодекса на труда 

В него са изброени случаите, при които работникът или служителят могат да прекратят трудовия договор без предизвестие.

 

44.4 Прекратяване на трудов договор от работодателя с  предизвестие  - чл.328 от Кодекса на труда 

В чл. 328 от Кодекса на труда са посочени основанията за прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие. Правото на работодателя да прекрати трудовия договор с предизвестие означава, че той дължи предизвестие на работника или служителя. Предизвестието трябва да бъде направено в писмена форма. Продължителността на срока на предизвестието зависи от вида на сключения трудов договор (срочен или безсрочен). Срокът на предизвестието започва да тече от следващия ден на получаването му.  Моментът на прекратяването е различен в зависимост от това дали работникът или служителят отработва целия срок на предизвестието или само част от него.

Особено важно за работодателя е да знае, че след  придобиване от лицата на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, той може да прекрати трудовите им правоотношения след като отправи предизвестие. Ако бъде сключен договор с лице, което вече е пенсионер, прекратяването на договора се извършва по общите правила.

 

44.5 Прекратяване на трудов договор от работодателя без предизвестие  - чл.330 от Кодекса на труда 

Сред по-важните случаи, които трябва да имате предвид са следните:

 • възможност за прекратяване на трудов договор с работник в случай, че той е загубил членство в съсловна организация или квалификация, която е пряко свързана с упражняваната от него дейност;
 • ако работникът или служителят бъде лишен с присъда или по административен ред от право да упражнява професия или да заема длъжността, на която е назначен.

 

44.6 Прекратяване на трудови договори за стажуване или допълнителен труд

Трудови договори за стажуване, или за допълнителен труд се прекратяват с 15-дневно предизвестие от работодателя, или от работника. Това е облекчение и за двете страни и допринася за по-голяма гъвкавост при наемане на работници за сезонна и друга временна работа, както и за възможност младите специалисти да се включат безпроблемно в работния процес.

 

45. Защита срещу уволнение

В  чл. 333 от Кодекса на труда са регламентирани определени категории работници, които са защитени от закона срещу уволнение при определени условия.

Най-често срещани са случаите цитирани в ал.1, т.2 и т.3, а именно на работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст и на трудоустроен работник, или служител. В тези случаи се изисква предварително разрешение на Инспекцията по труда и на Трудово-експертната лекарска комисия.

Със закрила се ползват и синдикални ръководители, работници избрани в комисии по безопасни и здравословни условия на труд, или участващи в специален орган за преговори на европейския работнически съвет. Закрилата е валидна докато те изпълняват тези синдикални и колективни ангажименти.

 

46. Какви задължения има работодателя при прекратяване на трудовото правоотношение?

При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят има задължение:

 • да издаде заповед за прекратяване на трудовия договор или друг документ, с който се удостоверява прекратяването му.
 • да впише в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването и да я предаде незабавно на работника или служителя.
 • по писмено искане на работника или служителя работодателят е длъжен да му издаде и предостави необходимите документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение, в 14-дневен срок от искането. Такъв документ може да е Образец УП-3 за трудовия и осигурителен стаж – препоръчително е да се предоставя в случай, че осигурителния стаж е различен от зачетения трудов стаж.
 • по писмено искане на работника или служителя работодателят е длъжен да му предостави обективна и справедлива характеристика за неговите професионални качества и за резултатите от трудовата му дейност или обективна и справедлива препоръка при кандидатстване за работа при друг работодател.

КОНТАБИЛ извършва счетоводни услуги за фирми в Русе и в цяла България, включително за ТРЗ и личен състав и може да Ви помогне в случай на нужда от прекратяване на трудови договори с работници и служители.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ПРИЗНАВАНЕ НА РАЗХОДИ

47. КОИ РАЗХОДИ СЕ ПРИЗНАВАТ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ

Всеки ден управителите на фирмите правят определени разходи, които са свързани с функционирането на тяхното предприятие. Те биват различни по своята форма и съдържание – за консумативи, материали, стоки, външни услуги, амортизации и други. В края на всеки отчетен период и годината разликата между направените разходи и реализираните приходи служи за определяне на крайния финансов резултат – печалба или загуба. И ако отрицателния финансов резултат (загуба), макар и нежелана се приема сравнително добре от собствениците на фирми, то реализираната печалба – особено във висок размер, често е обект на анализ. Първата реакция на преобладаващата част от управителите на фирми е да увеличат размера на разходите и да включат в разходната част колкото се може повече неща. Често собствениците на фирми започват съзнателно  да увеличават разходи и да вземат фактури за най-различни стоки и услуги на името на фирмата. Целта е намаляване на данъчната печалба и съответно данъка, който следва да се внесе след изтичането на календарната година в републиканския бюджет.

Понякога с цел да увеличат разходната част, собствениците на фирмите вземат документи за разходи, които не са свързани с дейността на фирмата и не се признават от органите на приходната администрация. Тъй като откриването на подобни разходи при данъчни проверки, води до неприятни последствия, то в следващите редове ще се опитаме накратко да обясним, кои разходи за дейността на фирмата се признават за данъчни цели.

 

48. Разходи свързани с дейността на фирмата

Разходът е свързан с дейността на фирмата, ако води до получаване на приходи и ако отговаря на предмета на дейност на фирмата. Разходите, които не са свързани с дейността на фирмата, могат да не бъдат признати за данъчни цели при една бъдеща проверка.

И дори ако в предмета на дейност на фирмата са посочени всички видове дейности, които не са забранени от закона, то трябва внимателно да избирате за какви разходи вземате документи, тъй като след това трябва да можете да докажете и осъществяването на съответната дейност.

Пример: Вие сте собственик на рекламна агенция, изработващата рекламни материали и извършваща рекламни услуги. Извършваните от фирмата разходи са свързани с тази дейност. В края на годината установявате, че печалбата ви е много голяма и решавате да я намалите, като вземете фактури за строителни дейности, от фирмата, която строи вилата Ви.

Изписаните документи за строителни разходи и материали, ще намалят печалбата ви, но Вие трябва да имате готовност при една бъдеща проверка да докажете, че строителните работи действително са извършени на обект, който се използва от фирмата. Ако не може да го докажете, тогава фирмата ще подлежи на санкция, а разходът няма да бъде признат.

Затова не е добра идея печалбата на фирмата да се намалява с разходи, които не се отнасят за нея.

 

49. Разходи за ремонт, поддръжка на наети или собствени помещения, които са в рамките на обичайното.

Пример: Вие сте собственик на рекламна агенция, ползваща офис.  Решавате да изпишете като разход нови врати закупени за помещението и смяна на дограма.

Подобен разход се прави еднократно, след което няма да имате подобен разход поне няколко години, освен ако не настъпят непредвидени събития, които налагат основен ремонт – пожар, наводнение, земетресения и други.

При това този разход трябва да е съобразен с размера на помещението – квадратни метри остъклена площ покрита от дограмата, брой врати и други.

Не е логично да сменяте през месец вратата на офиса или дограмата. Това означава, че ако решите да изпишете като разход за дограма или врати тези, които сте взели и вложили в вилата си например, то при една проверка той няма да бъде признат.

 

50. Разходи за канцеларски материали, тонер касети и т.н.

Тези разходи са необходими за дейността на фирмата, без тях тя не може да съществува. Но ако увеличите рязко разходите в сравнение с тези, които са били характерни за предните месеци, то това ще породи реакция в проверяващите, че разходът е завишен, т.е., че не е свързан с дейността на фирмата.

Пример: В рекламна агенция разходите за канцеларски материали средно на месец възлизат на 500 лв. В случай, че изведнъж се извършат разходи на канцеларски материали за 3000 лв. в последния месец на годината, с цел да се намали печалбата, това естествено ще породи съмнения в проверяващите.

 

51. Разходи за текущи консумативи – ток, вода, интернет услуги, наеми на помещения

За да се признават за разход фактурите за консумативи,  издавани от доставчици, фактурите трябва да са на името на фирмата. Тоест в случай, че фирмата използва помещение – лично ваше или наето трябва да сключите съответните договори с доставчиците и да прехвърлите партидите за електроенергия, вода и т.н. на името на фирмата. Ако фактурите за разходите за помещението се издават на името на физическо лице, фирмата няма да може да отчита разходите.

Пример. Собственикът на рекламна агенция, който е и неин управител, има собствено помещение, в което ще се извършва дейността на фирмата. Собственик на помещението е управителят на рекламната агенция като физическо лице. За да се признаят разходите за експлоатация на помещението, се сключва договор за наем между управителя, като собственик на помещението и фирмата. След това се прехвърлят партидните номера на помещението за електроенергия, вода, телефон, интернет, газ, охрана и други на името на фирмата. Фирмата следва да начислява и изплаща наем на собственика на помещението, който е и управител на фирмата.

 

52. Разходи за заплати и осигуровки на наетия персонал, разходи за изплатени възнаграждения на лица по граждански договори.

Трябва да се има предвид, че ако фирмата наеме дадено лице за извършване на определена работа по извънтрудови правоотношения, задължение на Възложтеля е да оформи съответните документи съпровождащи договора и да внесе дължимия данък. Гражданският договор се сключва за извършване на определена работа. За разлика от него, в трудовия договор се определя работно време и работно място и вида на извършваната работа.

 

53. Разходи за амортизации на дълготрайни активи

Дълготраен актив е актив, който можа да бъде използван през повече от един отчетен период. Прагът за същественост за признаване на дълготраен актив е цената на придобиване да е не по-малка от 700 лева.

За закупените материални и нематериални дълготрайни активи се начислява амортизация, съгласно максимално допустимите пределни амортизационни норми.

Това означава, че ако фирмата да закупи даден актив (стока или материал), и очаква да бъде изписан като разход с цел намаляване на печалбата през текущата година, то това няма да може да стане, ако активът отговаря на условията за дълготраен актив.

Пример: Собственикът на рекламна агенция решава да намали разходите, като закупи климатик. Той закупува климатик на стойност 850 лв. Тъй като закона указва, че прагът на същественост за един дълготраен актив е 700 лв., то климатикът ще бъде заведен като дълготраен актив и на него ще се изписват амортизационни отчисления в определения период на неговото ползване. Покупката на дълготраен актив няма да се изпише веднага като текущ разход.

Тези основни положения имат за цел да ориентират управителите на фирми за правилата за признаване на разходи и да им помогнат да не допускат грешки при вземането на разходно-оправдателни документи.

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

Този материал само бегло обхожда разгледаните теми. Можете да се обърнете към КОНТАБИЛ за допълнителни разяснения и консултации по засегнатите въпроси.

 

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах