Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Давностни срокове в НАП за отписване на неплатени ...

23.04.2019

Давностни срокове в НАП за отписване на неплатени ...

Кога и как отпадат задълженията ни към НАП за неплатени данъци и осигуровки и какви са сроковете за погасяването им по давност?

Публичните задължения по българското законодателство могат да се погасяват и по давност съгласно чл.168 т.3 от ДОПК. Законодателят е поставил една времева граница, имайки предвид често срещаната мудност на съответните органи при събирането на публичните вземания, чрез стартиране и провеждане на процедури предвидени в ДОПК.

Правилата за погасителна давност се отнасят за всички вземания – държавни, общински, на държави членки на Европейския съюз и на бюджета на самия Европейски съюз.

В ДОПК чл.171 ал.1 е определен основния давностен срок от 5 години, който започва да тече от 01 Януари на годината, следваща тази, през която задължението е следвало да се плати.

Този срок може да бъде прекъсван, ако се започне процедура по установяване на публични вземания, ако се налагат обезпечителни мерки, ако се предприемат действия по принудително изпълнение и други. Това показва, че презумпцията за бездействие на данъчната администрация вече не е налице. В такъв случай от датата на прекъсването започва да тече нов 5 годишен давностен срок.

С чл. 171 ал. 2 в ДОПК е предвиден и един срок за „абсолютна давност“. Той е 10-годишен и не се редуцира от междувременно наложените прекъсвания. Тази 10-годишна давност приключва точно 10 години след датата 01 януари на годината, в която публичното вземане е станало изискуемо.

В случаите на спиране на изпълнението по искане на длъжника, както и при отсрочване и разсрочване на задължението, този 10 годишен давностен срок може да бъде прекъсван.

С промените в ДОПК от 01.01.2016 г. (чл. 173 ал.2) се приема налагането на 10 годишния срок на погасителна давност и тя се приема за факт, без да е необходимо длъжникът да се позовава на нея.

Това служебно погасяване обаче не е приложимо към по-краткия 5 годишен давностен срок.  Общата 5 годишна давност се прилага по инициатива на длъжника след негово изрично волеизявление, например при възражение за изтекла давност по време на производство по изпълнение, или искане за погасяване на задължение при изтичане на срока.

С изтичане на давностния срок се прекратява възможността да се събира принудително определено задължение. Това обаче не отменя възможността задължението да бъде доброволно платено от длъжника. Доброволно платеното задължение в този случай не подлежи на връщане. Задължението може да бъде и прихванато, ако преди изтичане на давностния срок задължението е станало изискуемо, чл. 128 ал.1 и чл.170 ал.3.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах