Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Видове търговци - Счетоводна къща Контабил

25.09.2013

Видове търговци - Счетоводна къща Контабил

Правни форми за извършване на търговска дейност. Регистрация в Търговския регистър. Основни цели и дейности на сдруженията. Дружества и фондации.

Видовете търговци по Търговския закон са:

  • Едноличен търговец;
  • Събирателно дружество;
  • Командитно дружество;
  • Дружество с ограничена отговорност;
  • Акционерно дружество;
  • Командитно дружество с акции;
  • Европейско обединение по икономически интереси;
  • Европейско дружество.

Най-популярните форми са едноличният търговец, дружеството с ограничена отговорност и акционерното дружество, което е и най-развитата форма на търговско дружество.

Едноличният търговец е физическо лице, което се е регистрирало в Търговският регистър за да извършва търговска дейност. Едно физическо лице може да се регистрира също в Регистър БУЛСТАТ към Агенцията по вписванията като лице, упражняващо свободна професия.

Като земеделски производители в Областните дирекции "Земеделие" могат да се регистрират юридически лица, еднолични търговци и физически лица, навършили 18 години, които стопанисват земеделска земя или произвеждат земеделска продукция.

Друга форма, под която може да се извършва икономическа дейност е Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД). То е регламентирано в  Закона за Задълженията и Договорите (ЗЗД). Дружеството по закона за задълженията и договорите е неперсонифицирано дружество, създадено с договор между 2 или повече лица за обединяване на своята дейност за постигане на обща цел.

Юридическите лица с нестопанска цел са сдружения и фондации. Организацията с нестопанска цел се вписва в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището. Статутът и дейността на юридическите лица с нестопанска цел се уреждат от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Според целите и дейността на сдруженията, те се делят на:

  • Сдружения за осъществяване на общественополезна дейност и
  •  Сдружения за осъществяване на дейност в частна полза.

Кооперациите се учредяват по Закона за кооперациите и се вписват в Търговския регистър.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах