Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Въпроси и отговори - Счетоводна къща Контабил

30.04.2017

Въпроси и отговори - Счетоводна къща Контабил

Въпроси и отговори свързани с финансовата система, счетоводството и данъците. Контабил ЕООД извършва счетоводни услуги регистрация на фирми в Русе.

 

Въпрос: Коя е официалната валута в България?

Отговор: Официалната валута в България е левът, разделен на 100 стотинки, а кодът на валутата е BGN.

 

Въпрос: Могат ли да се издават фактури във валута?

Отговор: Да, фактурите могат да бъдат издадени и платени както в лева, така и в чуждестранна валута. Данъчната основа и размерът на данъка върху добавената стойност задължително се посочват и в левове.

 

Въпрос: Къде се плащат данъците и осигуровките?

Отговор: Данъците и осигуровките се плащат по сметка на Националната Агенция за Приходите (НАП). Данъците и осигуровките се плащат задължително в лева. В платежното нареждане (вносната бележка) се посочва кода за вид плащане.

 

Въпрос: Могат ли данъците и осигуровките да се платят в брой?

Отговор: Данъците и осигуровките се плащат по банков път. Националната агенция за приходите няма каса и няма парични салони. Данъците и осигуровките могат да бъдат внесени в брой на каса в търговска банка по сметките на НАП.

 

Въпрос: Какъв е курса на лева към еврото?

Отговор: В България действа валутен борд и валутния курс на лева е фиксиран към еврото в съотношение 1 евро = 1,95583 лева. Курсът на лева към другите валути е плаващ. В търговските банки и в бюрата за обмен на валута има малка разлика между курс купува и курс продава за еврото.

 

Въпрос: Какви са ограниченията за плащане в брой?

Отговор: Ако стойността на една сделка надвишава 10 000 лв. то плащанията по нея, включително частичните, се извършват по банков път.

 

Въпрос: Къде се регистрират фирмите?

Отговор: Фирмите се регистрират в Търговския регистър към Агенцията по Вписванията към Министерството на правосъдието.

 

Въпрос: За колко време се регистрира фирма?

Отговор: Регистрацията на фирма в търговския регистър се извършва за 2-3 работни дни от подаването на документите.

 

Въпрос: Какъв е минималния капитал за ООД?

Отговор: Минималният капитал за регистрация на ООД е 2 лв., които се внасят по набирателна сметка в банка.

 

Въпрос: Кога се подава декларация за започване на дейността на фирмата в НАП?

Отговор: Започването на дейността на фирмата не се декларира в НАП. В НАП се подава декларация за започване на осигуряването на съдружниците във фирмата. Декларацията се подава в срок от 7 дни от започването на дейността на съответния съдружник.

 

Въпрос: Има ли нужда счетоводителя от нотариално заверено пълномощно?

Отговор: НАП изисква нотариално заверено пълномощно в 2 случая: при искане на достъп до данъчно-осигурителна информация и при регистрация по ЗДДС.

 

Въпрос: Как се получава данъчно-осигурителна информация от НАП?

Отговор: Най-лесния начин за получаване на данъчно-осигурителна информация от НАП е чрез достъп до електронните услуги на НАП, което може да стане чрез електронен подпис или ПИК.

 

Въпрос: Новорегистрираната фирма регистрирана ли е по ДДС?

Отговор: При регистрацията на нова фирма в търговския регистър, тя не е регистрирана по ЗДДС. Фирмата може да бъде регистрирана по ДДС по избор, като регистрацията се извършва в НАП.

 

Въпрос: Какъв е оборота за задължителна регистрация по ДДС?

Отговор: Прагът за задължителна регистрация по ЗДДС е общ оборот (сума на продажбите) от 50 000 лв. или повече през последните 12 календарни месеца преди текущия.

 

Въпрос: За колко време се извършва регистрацията по ДДС?

Отговор: Регистрацията по ДДС се извършва в срок до 14 дни от подаване на документите в НАП.

 

Въпрос: Кой може да е счетоводител на фирмата?

Отговор: Счетоводител на фирмата може да е лице, което работи в нея по трудов договор, физическо лице, с което фирмата е в облигационни правоотношения (граждански договор) или счетоводно предприятие.

 

Въпрос: Задължително ли е сключването на договор между фирмата и счетоводното предприятие?

Отговор: Сключването на договор между фирмата и счетоводното предприятие не е задължително, но е препоръчително най-малко по 2 причини. Първо договорът е необходим в случай на спор между фирмата и счетоводното предприятие. Второ ако няма договор за счетоводно обслужване държавните институции могат да обвинят както фирмата, така и счетоводното предприятие в нерегламентирани отношения. Дори ако писмен договор не е сключен, издаването на данъчни документи за извършените услуги и плащания е задължително.

 

Въпрос: В какъв срок се подават декларациите по ДДС?

Отговор: Декларациите по ЗДДС се подават месечно в срок до 14-то число на следващия месец.

 

Въпрос: Какво съдържа декларацията по ДДС?

Отговор: Декларацията по ЗДДС съдържа: справка декларация, дневници за покупките и за продажбите, а ако са извършвани вътреобщностни сделки – и ВИЕС декларация.

 

Въпрос: Трябва ли да се подава декларация по ДДС, ако фирмата не е извършвала дейност?

Отговор: Ако фирмата е регистрирана по ЗДДС, тя трябва да подава декларации по ЗДДС дори ако не е извършвала дейност.

 

Въпрос: Каква е ставката на ДДС?

Отговор: Ставката на ДДС е 20%, а за настаняване в хотели е 9%.

 

Въпрос: Какви данъци и осигуровки се плащат върху заплатите?

Отговор: Върху работните заплати работодателя плаща осигуровки за: ДОО (пенсия, общо заболяване и майчинство, трудова злополука и професионална болест), допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване, а работникът или служителя плаща за: ДОО (пенсия, общо заболяване и майчинство), допълнително задължително пенсионно осигуряване, здравно осигуряване и данък върху доходите на физическите лица. В момента не се правят вноски за фонд ГВРС (фонда за гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя).

 

Въпрос: По какъв начин може да се осигурява управителя на фирмата?

Отговор: Управителят на фирмата може да се осигурява като съдружник във фирмата (ако е съдружник), по договор за управление и контрол или по трудов договор.

 

Въпрос: В какъв срок се внасят осигуровките и данъка върху заплатите?

Отговор: Осигуровките се внасят до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Данъкът върху заплатите се внася до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който са изплатени.

 

Въпрос: Какви годишни декларации подават фирмите?

Отговор: Фирмите подават годишния счетоводен отчет в НСИ, годишна данъчна декларация в НАП и годишен финансов отчет в търговския регистър.

 

Въпрос: В какви срокове фирмите подават годишни декларации в НСИ?

Отговор: Преди да подадат годишните си декларации в НАП фирмите подават годишния счетоводен отчет в НСИ (Националния Статистически Институт). Търговските дружества подават отчета в срок до 31 март на следващата година. Едноличните търговци подават отчета в срок до 30 април на следващата година.

 

Въпрос: В какви срокове дружествата подават годишните си декларации?

Отговор: Дружествата подават подават годишния счетоводен отчет в НСИ и годишната данъчна декларация в НАП в срок до 31 март на следващата година. Годишния финансов отчет се подава в търговския регистър до 30 юни на следващата година.

 

Въпрос: В какъв срок физическите лица и едноличните търговци подават годишните си декларации?

Отговор: Физическите лица и едноличните търговци подават годишната данъчна декларация в срок до 30 април на следващата година.

 

Въпрос: Какъв е процента на данъка върху печалбата?

Отговор: Данъкът върху печалбата е в размер на 10%.

 

Въпрос: Какъв е процента на данъка върху дивидентите?

Отговор: Данъкът върху дивидентите е в размер на 5%.

 

Въпрос: Какво съдържа годишния финансов отчет?

Отговор: Годишният финансов отчет съдържа счетоводния баланс, отчета за приходите и разходите, отчета за паричните потоци, отчета за собствения капитал и приложение, което съдържа счетоводната политика и справка за дълготрайните активи. Счетоводният отчет на микропредприятията може да съдържа само съкратен баланс.

 

Въпрос: Кои фирми са микропредприятия?

Отговор: Повечето фирми са микропредприятия. Определението е дадено в Закона за счетоводството. Микропредприятия са фирмите с балансова стойност на активите до 700 000 лв., нетни приходи от продажби до 1 400 000 лв. и средна численост на персонала до 10 души или фирмите, които отговарят на поне 2 от тези 3 критерия.

 

Въпрос: Едноличните търговци подават ли ГФО в търговския регистър?

Отговор: Едноличните търговци не са длъжни да представят годишния финансов отчет в търговския регистър (освен ако подлежат на задължителен одит).

 

Въпрос: В какъв срок се плаща данъка върху печалбата?

Отговор: Фирмите плащат данъка върху печалбата в срок до 31 март на следващата година.

 

Въпрос: Фирмите правят ли авансови вноски за данъка върху печалбата?

Отговор: Фирмите с приходи за предходната година до 300 000 лв. не правят авансови вноски за данък върху печалбата. Фирмите с приходи между 300 000 лв. и 3 000 000 лв. правят тримесечни вноски, а фирмите с приходи над 3 000 000 лв. правят месечни авансови вноски.

 

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах