Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Съкращения и често използвани абревиатури и термини

02.06.2013

Съкращения и често използвани абревиатури и термини

Често срещани абревиатури в областта на счетоводството и данъците, които могат да ви помогнат при изготвянето или разчитането на административни документи.

В този сайт, както и в текстове свързани със счетоводство, данъци и търговска дейност се използват често следните съкращения:

ВОД – Вътреобщностна доставка на стоки

ВОП – Вътреобщностно придобиване на стоки

ГДД – Годишна Данъчна Декларация

ГФО – Годишен Финансов Отчет

ДДС – Данък върху Добавената Стойност

ДИ – Дебитно Известие към фактура

ДМА – Дълготрайни Материални Активи

ДОО – Държавно Обществено Осигуряване

ДОПК – Данъчно-Осигурителен Процеуален Кодекс

ДРА – Данъчен Ревизионен Акт

ЕАД – Единен Административен Документ (митническа декларация)

ЕИК – Единен Идентификационен Код

ЕООД – Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност

ЕТ – Едноличен Търговец

ЗДДС – Закон за Данък върху Добавената Стойност

ЗДДФЛ – Закон за Данъка върху Доходите на Физическите Лица

ЗЗБУТ - Закон за Здравословни и Безопасни Условия на Труд

ЗКПО – Закон за Корпоративното Подоходно Облагане

ЗМДТ – Закон за Местните Данъци и Такси

ЗО – Здравно Осигуряване

ЗСч – Закон за Счетоводството

КА – Касов Апарат

КИ – Кредитно Известие към фактура

КИД – Код на Икономиеската Дейност

КТ – Кодекс на Труда

ЛС – Личен Състав

МД – Митническа Декларация

МДА – Материални Дълготрайни Активи

МОЛ – Материално-Отговорно Лице

МФ – Министерство на Финансите

ЛС и ТРЗ – Личен състав и Труд и Работни Заплати

МРЗ - Минимална Работна Заплата

НАП – Национална Агенция за Приходите

НК – Наказателен Кодекс

НКПД – Национална Класификация на Инкономическите Дейности

НОИ – Национален Осигурителен Институт

НСИ – Национален Статистически Институт

ООД – Дружество с Ограничена Отговорност

ОПР – Отчет за Приходите и Разходите

ПИК – Персонален Идентификационен Код

ППЗДДС – Правилник за Прилагане на ЗДДС

СИДДО – Споготба за Избягване на Двойното Данъчно Облагане

СОЛ – СамоОсигуряващо се Лице

ТД – Трудов Договор

ТД – Търговско Дружество

ТД на НАП – Териториална Дирекция на НАП

ТЗ – Търговски закон

ТР – Търговски регистър

ТРЗ – Труд и Работна Заплата

ТРЗ и ЛС – Труд и Работна Заплата и Личен състав

УС – Управителен Съвет

ФЛ – Физическо Лице

ФУ – Фискално Устройство (касов апарат)

ЦУ на НАП – Централно Управление на НАП

ЮЛ – Юридическо Лице

VAT – Value Added Tax

VIES - VAT Information Exchange System

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах