Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Регистрация на Едноличен Търговец (ЕТ) - Счетоводна ...

20.04.2014

Регистрация на Едноличен Търговец (ЕТ) - Счетоводна ...

Необходими документи, такси, заявления и декларации за регистрация на Едноличен Търговец. Кой не може да се регистрира като ЕТ? Декларация по чл. 57 и чл. 58.

Според чл. 56 от Търговския закон (ТЗ) като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната.

Според чл. 59 от ТЗ фирмата на едноличния търговец трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което е известен в обществото.

Едноличен търговец се регистрира чрез подаване в Търговския Регистър на Заявление А1 за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец.

Таксата за регистрация в Търговския регистър е 30 лв.

Таксата за запазване на името на фирмата е 40 лв., но запазването на името на фирмата не е задължително.

Заедно със Заявлението се представя образец от подписа на едноличния търговец, който не е необходимо да бъде нотариално заверен.

Със Заявлението се представя декларация по чл.13 ал.4 от Закона за Търговския Регистър относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове.

Със Заявлението се представя още декларация по чл.57 и чл. 58, ал. 2 и 4 от ТЗ. Чл. 57 и 58 от Търговския закон гласят:

Чл. 57. Не може да бъде едноличен търговец лице, което:

1. е в производство за обявяване в несъстоятелност;

2. е невъзстановен в правата си несъстоятелен;

3. е осъдено за банкрут;

4. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори; 5. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

Чл. 58. (1) Едноличният търговец се регистрира въз основа на заявление, в което се посочват:

1. името, местожителството, адресът на лицето и единният граждански номер;

2. фирмата, под която ще се извършва дейността;

3. седалището и адресът на управлението на дейността;

4. предметът на дейност.

(2) Със заявлението се представя образец от подписа на търговеца и декларация, че не е лишен от правото да упражнява търговска дейност.

(3) В регистъра се вписват данните по ал. 1.

(4) Едно лице може да регистрира само една фирма като едноличен търговец.

За да обобщим за регистрацията на Едноличния търговец в Търговския регистър се подават:

  • Заявление А1;
  • Квитанция за платена такса от 30 лв.;
  • Спесимен от подписа (който може да не е нотариално заверен);
  • Декларация по чл.57 и чл. 58, ал. 2 и 4 от ТЗ;
  • Декларация по чл.13 ал.4 от Закона за Търговския Регистър.

Ето образец на Декларация по чл.57 и чл. 58, ал. 2 и 4 от ТЗ.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах