Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Какво трябва да знаете за регистрацията по ЗДДС?

27.08.2020

Какво трябва да знаете за регистрацията по ЗДДС?

В кои случаи и в какви срокове фирмата подлежи на задължителна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност?

Регистрацията по ЗДДС е едно от нещата, които собствениците на фирми се стремят да избягват освен ако не е изрично наложително. Причините са, че след като влязат в кръга на данъчно-задължените лица попадащи под ударите на този закон, те следва да следят изключително стриктно документацията си, да подават в срокове нужните документи  и съответно да внасят дължимото към държавата ДДС. Именно последното е причина да кара основната част от фирмите започващи бизнес  да задържат колкото се може по-дълго регистрацията по ЗДДС.

Въпреки това в хода на икономическата дейност, особено ако осъществяват успешен бизнес, собствениците на фирми се сблъскват с въпроса – как да регистрират своята фирма по ЗДДС. В материала посочваме основните положения свързани доброволна и задължителна  с регистрация по ЗДДС.

 

Доброволна регистрация по ЗДДС

Доброволната регистрация по ЗДДС съгласно условията на чл.100 от ЗДДС може да се направи, както при регистрирането на фирмата преди започването на нейната дейност, така и след стартирането на същата.  Дава се възможност в търговския регистър заедно с документите за регистрация на фирмата да се подаде и искане за регистрация по ЗДДС.

В много случаи тази доброволна регистрация по ЗДДС, собствениците на фирми с малък бизнес я правят принудително, под натиска на своите основни доставчици, които са обикновено предприятия регистрирани по този закон и желаят да се възползват от правото на предоставяне на данъчен кредит.

Доброволната регистрация не изисква достигане на оборот от 50 000 лева. Тя се прави към момента, който прецени лицето. Това е и предпочитания вариант от голяма част от фирмите.

Пример:

Фирма предлагаща строителни услуги за битови клиенти, решава да работи с няколко големи доставчика на строителни материали и продукти. Доставчиците настояват фирмата да е регистрирана по ЗДДС, за да и предоставят своите стоки и собственика взема решение да направи тази регистрация още в самото начало. В такъв случай той подава документи за доброволна регистрация по чл.100 от ЗДДДС.

 

Задължителна регистрация по ЗДДС

Задължителна регистрация по ЗДДС – тя е регламентирана в чл. 96 от ЗДДС. Тук ще разгледаме няколко варианта.

 

Задължителната регистрация, когато оборота на фирмата за предходните 12 месеца достигне 50 000 лв.

В този случай в месеца следващ достигането на облагаемия оборот, фирмата трябва да подаде Заявление за регистрация по ЗДДС. Срокът е 7 дневен.

Пример 1:

Фирма АБВ ЕООД е достигнала към 31.07 оборот от 50 000 лв. Съгласно закона тя  трябва в срок до 7 август да подадете Заявление за регистрация по ЗДДС. В справката-декларация по ЗДДС 12 календарни месеца включват периода от месец Август на предходната година до м. Юли на текущата година.

 

Задължителна регистрация по ЗДДС при достигане на оборот от 50 000 за период по-малък от два последователни календарни месеца.

В този случай заявлението за регистрация по ЗДДС трябва да се подаде в седемдневен срок от достигането на оборота:

Пример 2:

Фирма АБВ ЕООД е достигнала оборот от 50 000 лева за по-малко от 2 месеца – юни и юли до 15-ти юли. Съгласно закона в седемдневен срок, тоест до 22 юли фирмата трябва да подаде заявление за регистрация по ЗДДС.

 

ДРУГИ СЛУЧАИ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС

Освен при достигане на задължителния оборот от 50 000 лева за регистрация по ЗДДС, съществуват още няколко случая, при които фирмите следва да бъдат регистрирани задължително.

Такива могат да бъдат:

  • Получаване на услуги от чужбина.
  • Извършване на услуги за фирми от други страни в рамките на Европейския съюз.
  • Доставка на далекосъобщителни услуги, услуги за радио и телевизия или по електронен път.
  • Регистрация при дистанционна продажба на стоки.
  • Регистрация при доставки на стоки с монтаж и инсталиране.
  • Регистрация при вътреобщностно придобиване на стоки (ВОП).
  • Регистрация при преобразуване на търговско дружество.
     

Получаване на услуги от чужбина – такива например са предоставяните от фейсбук на клиенти, които извършват търговия онлайн и заплащат за реклама и публикации през социалната мрежа.

В този случай доставчика на услуги е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната, но получателя на въпросната услуга е в България където тя се доставя и следователно, данъка става изискуем от него.

Пример 3:

Фирма за търговия плаща за реклама в фейсбук и поддържане висок рейтинг на публикациите. Фейсбук доставя услугата, която се ползва от фирмата в България. Следователно получателя на тази услуга – българската фирма следва да се регистрира по ЗДДС.

Извършване на услуги за фирми от други страни в рамките на Европейския съюз – в този случай, когато фирмата от България извършва услуги с място на изпълнение на територията на друга държава-членка на ЕС, тя следва да се регистрира по ЗДДС.

В тези два случая регистрацията по ЗДДС следва да се направи не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие.

 Пример 4:

Българска фирма решава, че ще извършва доставка на услуги за Германия. В седемдневен срок преди да издаде съответния документ регламентиращ сделката, фирмата следва да се регистрира по ЗДДС. Така ако е решено че първата доставка за Германия ще бъде на 18 число, то най-късно на 11-то число фирмата следва да подаде заявление за регистрация по ДДС.

Задължение за регистрация по ЗДДС на данъчно задължени лица, които не се намират на територията на страната, но извършват доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио и телевизия, или услуги по електронен път, чиито получатели са данъчно незадължени лица, с постоянен адрес или трайно пребиваващи на територията на България.

Пример  5:

Ако чужда фирма-доставчик на далекосъобщителни услуги, доставя на български клиенти или контрагенти регистрирани на територията на България определени услуги, дори и фирмата да няма свое седалище в България, тя следва да се регистрира по ЗДДС в България съгласно условията на този закон.

 

Задължение за регистрация по ЗДДС при дистанционна продажба на стоки. Всяко данъчно задължено лице, което извършва дистанционна продажба на стоки на територията на България, следва да се регистрира по ЗДДС след като премине установения съгласно закона праг. В България е приет този праг да е 70 000 лева. До достигането на този праг, фирмата следва да начислява ДДС ставката в своята страна. В 7 дневен срок преди настъпването на данъчното събитие, с която доставка се преминава границата, фирмите трябва да подадат заявление за регистрация по ЗДДС. Доставката, с която се надхвърля оборота от 70 000 лева подлежи на облагане по ЗДДС. Това изисква стриктно следене на оборота.

Пример 6:

Чужда фирма продава дистанционно стоки в България.  Оборотът е достигнал 68 800 лева към 10 число. Фирмата  планира дистанционна продажба на 19 число за 1200 лева, с което ще достигне прага от 70 000 лева. В този случай най-късно до 12 число фирмата трябва да подаде Заявление за регистрация по ЗДДС. Оборотът, с който се достигат 70 000 лева, подлежи на облагане с ДДС и включването му в дневника на продажбите. Приема се, че от тези 1200 лева 1000 лева ще са данъчната основа и 200 лева ДДС.

 

Задължение за регистрация при доставки на стоки с монтаж и инсталиране.

Без значение на облагаемия оборот на задължителна регистрация по ЗДДС трябва да прави всяко лице, което е установено в друга държава-членка на ЕС, няма седалище в България, но извършва облагаеми доставки на стоки, които се монтират или инсталират на територията на страната за негова сметка. Декларацията за регистрация по ЗДДС се подава в 7-дневен срок преди възникването на данъчното събитие.

Тази регистрация не се прилага, ако получателят на доставката е рeгистрирано по този закон лице.

Пример 7.1:

Чужда фирма доставя и монтира поточна линия за българско предприятие. Българската фирма не е регистрирана по ЗДДС. Доставката ще се извърши на 10 число. В този случай чуждата фирма следва на 3-то число да подаде декларация за регистрация по ЗДДС в България.

Пример 7.2:

Чужда фирма доставя и монтира поточна линия за българско предприятие. Българската фирма е регистрирана по ЗДДС. В този случай, тъй като получателя на доставката е регистриран по ЗДДС в страната, чуждата фирма не е длъжна да прави регистрация по ЗДДС в България.

Задължителна регистрация при вътреобщностно придобиване.

Придобиването на стоки от друга страна-членка на ЕС е вътреобщностно придобиване. Когато общата сума на тези доставки за текущата календарна година надвиши 20 000 лева, то фирмата следва да се регистрира по ЗДДС.

Не се считат за вътреобщностно придобиване придобиването на нови превозни средства или стоки, които се облагат с акциз.

При стандартните случаи посочени по-горе прага на облагаемия оборот се формира 12 календарни месеца назад. Докато тук прага се формира в рамките на календарната година започваща на 01 януари.

Задължителна регистрация при преобразуване.

Ако се придобият от регистрирано лице стоки и услуги при преобразуване на търговско дружество, прехвърляне на предприятие или непарична вноска, то съответната фирма трябва да се регистрира по ЗДДС. Срока е 7 дневен от вписване на съответното предприятие в търговския регистър.

Ако в дружеството участва съдружник, който е регистриран по ЗДДС, то дружеството следва да се регистрира в 7 дневен срок от създаването му. Ако съдружника се регистрира по ЗДДС след създаването на дружеството, то дружеството трябва да се регисрира в 7-дневен срок от датата на регистрация на съдружника по ЗДДС.

 

Как се подава заявлението за регистрация по ЗДДС?

Подаването на искането може да се извърши лично от собственика на фирмата в Териториалната дирекция (ТД) на НАП, където е регистрирана фирмата или по електронен път с електронен подпис на упълномощен от него счетоводител. Препоръчителен е варианта с електронно подаване на документи, тъй като спестява време и е удобен и за двете страни – фирмата и органите на приходната администрация. Потвърждението се получава по електронен път.

Какво трябва да направи фирмата след подаване на Заявление за регистрация ПО ЗДДС?

След подаването на заявление за регистрация по ЗДДС, фирмата получава Искане от НАП за документите, които следва да представи и са необходими на органа по приходите, за да се произнесе и издаде Удостоверение за регистрация по ЗДДС.

Списъка с документи се посочва в искането. Той обикновено съдържа справки по образец за достигнатия оборот, копия на договори за наем, за заеми, банкови извлечения, фактури за закупени стоки и материални запаси, за извършени услуги, инвентаризационен опис на наличните активи към датата на регистрация по ЗДДС.

Срока за представянето на тези документи е 7-дневен. След получаването им органа по приходите извършва проверката, ако има нужда иска допълнителни документи и обяснения, и изготвя Удостоверението за регистрация по ЗДДС.

 

Откога фирмата следва да НАЧИСЛЯВА ДДС ВЪВ ФАКТУРИТЕ  и да подава справки декларации по ЗДДС?

В удостоверението за регистрация по ЗДДС се посочва началната дата, от която фирмата се счита регистрирана по този закон. От нея тя следва да подава  изискуемите от закона документи свързани с коректното отчитане на ДДС, да начислява ДДС във  фактурите за продажба и да ползва данъчния кредит, който е посочен във фактурите за покупки.

Примери

Пример 8:

Фирма АБВ е подала Заявление за регистрация по ЗДДС през месец Август . След проверката органите на НАП издават Удостоверение за регистрация, в което е посочено, че фирмата е регистрирана по ЗДДС от 16 Август. Следователно първия данъчен период за деклариране по ЗДДС е месец Август. За фирма АБВ възниква задължение в срок до 14 септември да подаде Справка-Декларация за месец Август и отчетни регистри (дневник за покупки и дневник за продажби).

Пример 9:

Фирма АБВ ЕООД, която е достигнала оборот за по-малко от два календарни месеца (до 15-юли) е подала Заявление за регистрация по ЗДДС до 22 юли . След представяне на исканите обяснения и документи органите на НАП издават Удостоверение за регистрация, в което е посочено, че фирмата е регистрирана по ЗДДС от 1 Август.

И тук отново първия данъчен период за деклариране по ЗДДС е месец Август. За фирма АБВ ЕООД възниква задължение в срок до 14 септември да подаде Справка-Декларация за месец Август и отчетни регистри (дневник за покупки и дневник за продажби).

 

Освен посочените масови случаи, свързани с доброволна или задължителна регистрация по ЗДДС на данъчно-задължените лица учредени на територията на България, има още няколко специфични случая, при които фирмите следва да се регистрират. Такива са дистанционната продажба на стоки, регистрация при вътреобщностно придобиване, регистрация при доставка на стоки с монтаж и монтиране. Тъй като са по-специфични те ще бъдат разгледани в отделен материал.

Накрая, регистрация по ДДС се налага и при последователно извършване на търговска дейност в един и същи търговски обект от лица, извършващи еднородна дейност, което беше разгледано в отделна статия.

Регистрацията по ЗДДС, макар и предизвикваща неприятно усещане в собствениците на фирми, не е толкова страшна, ако сроковете свързани със самата процедура бъдат спазени и документите представени.

Счетоводна кантора КОНТАБИЛ е насреща да предложи най-доброто обслужване и съвети, които да направят дейността на фирмата Ви още по-успешна.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах