Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Облагане с патентен данък на физически лица и ...

01.10.2020

Облагане с патентен данък на физически лица и ...

Какво трябва да знаят физическите лица и едноличните търговци, извършващи патентна дейност за облагането с патентен данък?

Въпреки че с промяната на условията и реда за регистрация на търговски дружество (в случая еднолични дружества с ограничена отговорност) с минимално изискуем капитал, все още голяма част от лицата предпочитат да се регистрират като еднолични търговци или да извършват дейност, която се облага с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

Какво е добре да знаят лицата избрали този ред за облагане, както и какви са условията, на които трябва да отговарят ще разгледаме в следващите редове.

 Условия за облагане на едно физическо лице или едноличен търговец с патентен данък:

 1. Облагаемият оборот на лицето за предходната година да не превишава 50 000 лева.
 2. Лицето да не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Изключение прави само регистрацията за вътрешно общностно придобиване.
 3. Извършват патентни дейности, които са посочени в Приложение 4, Глава II, раздел VI на ЗМДТ.

Тези дейности са описани подробно в приложението. В случай, че дейността на лицето не може да се причисли към някоя от тях, то няма право да се облага с патентен данък.

 

Подаване на декларация за облагане с патентен данък

Декларацията за облагане с патентен данък се подава:

 • В 7-дневен срок от настъпване на съответното събитие (деклариране започването на дейност). Тоест, ако лицето започне дейност, която се облага с патентен данък в началото на 1-во число, то трябва в седемдневен срок да подаде декларацията за облагане с патентен данък.
 • До 31 януари на всяка година, ако са налице условията посочени по-горе. Тоест лицето не минало оборот от 50 000 и не е регистрирано по ЗДДС.
 • В 7-дневен срок при прекратяване дейността подлежаща на облагане с патентен данък, когато са възникнали съответните условия налагащи това.

Какви документи следва да се представят в местни данъци и такси за облагане с патентен данък:

Декларация-образец по чл. 61, ал. 1 от ЗМДТ – тя може да се изтегли в електронен вид или да се получи на хартия от съответното териториално поделение на местни данъци и такси.

Лична карта – когато лицето подава лично декларацията, за да се удостовери самоличността му.

Пълномощно – ако декларацията се подава чрез упълномощено лице. Закона не поставя изисквания пълномощното да бъде нотариално заверено.

 

Как се определя размера на дължимия патентен данък?

Всяка община определя чрез Наредба размера на данъка заплащан за видовете патентни дейности. За община Русе тази Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци и такси. Въпреки че те са съобразени с нормативните изисквания посочени в Закона за местните данъци и такси, то не винаги между тях има знак за равенство. Възможно е всяка община по свое решение да определи по-висок данък от минималните по закон.

Във всяко поделение на местни данъци и такси има изнесен разпечатан актуален списък за размера на патентния данък за всяка календарна година. В него са посочени категоризацията на съответните обекти и видове дейности.

След като лицето попълни декларацията за облагане с патентен данък тя се проверява от инспектор, ако се налага корекция се прави на място и се завежда със входящ номер.

С подаването на декларация за патентен данък физическото лице или фирмата едноличен търговец дължат патентен данък.

 

Срокове за  внасяне на патентен данък

Патентния данък се заплаща на равни тримесечни вноски, както следва:

За 1 тримесечие – до 31 януари

За 2 тримесечие – до 30 април

За 3 тримесечие – до 31 юли

За 4 тримесечие – до 31 октомври

Патентния данък се определя пропорционално на броя на тримесечията, през които лицето или едноличния търговец извършва дейност, включително тримесечието на започване или прекратяване на дейността.

Данъкът може да се плати чрез внасянето му на касите обслужващи местни данъци и такси или чрез платежно нареждане по банков път. Задължително е ако плащането е по банка да се посочи входящият номер на декларацията за патентен данък и наименованието на задълженото лице.

В случай, че лицата платят патентния данък след посочените срокове върху размера на забавеното  задължение ще се начислят лихви  по законовия ред.

 

Важно за лицата, подлежащи на облагане с патентен данък:

 1. Данъчно задължените лица подават патентна декларация в местни данъци и такси на общината, където се намира обекта, където те извършват своята дейност. Ако патентната дейност не се извършва в обект или няма постоянно място се посочва адреса на физическото лице или едноличния търговец и декларацията се подава в съответната община.
 2. Когато възникне задължение за внасяне на патентен данък през текущата година, дължимата част от данъка за  текущото тримесечие (когато е подадена патентната декларация) се плаща в 7-дневен срок от подаването на декларацията.
 3. Ако физическо лице или фирма - едноличен търговец извършва повече от една патентна дейност за всяка от нея се дължи отделен патентен данък.
 4. Ако фирма едноличен търговец извършва патентна дейност в повече от един обект, то за всеки се дължи патентен данък в зависимост от местоположението и категорията на обекта.
 5. Подаването на декларация за патентен данък не освобождава физическите лица или едноличните търговци от подаването на декларация по член 50 от ЗДДФЛ.
 6. Ако фирма - едноличен търговец извършва освен патентна дейност и друга търговска дейност, то при попълване на годишната данъчна декларация по член 50 се попълват приложенията за едноличен търговец и за облагане с патентна дейност.
 7. При подаване на годишна декларация по член 50 от ЗДДФЛ, данните от приложението за деклариране и облагане с патентен данък не се включват при формирането на годишната данъчна основа. Това означава, че с платения патентен данък не може да се намали облагаемата основа по данъчната декларация.

Облагането с патентен данък, макар и сравнително опростена процедура, има своите особености, за които лицата или едноличните търговци избрали да я прилагат, трябва да внимават. Счетоводна къща Контабил е Вашия помощник и доверен партньор, който е винаги насреща за навременна счетоводно-административна консултация и въпроси.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах