Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Основни срокове - Счетоводна къща Контабил

01.02.2014

Основни срокове - Счетоводна къща Контабил

Отчети за дейността в НСИ. Подаване на месечни, годишни и тримесични декларации в НАП. Финансов отчет в Търговския регистър. Декларации за БНБ и други.

Срокове за подаване на годишни отчети за дейността в Националния Статистически Институт (НСИ):

 • За нефинансовите предприятия, съставящи баланс – до 31 март на следващата година;
 • За нефинансовите предприятия, несъставящи баланс – Еднолични търговци с нетни приходи от продажби до 100 хил. лв.  – до 30 април на следващата година.

 

Срокове за подаване на годишни декларации в НАП:

 • Подаване на декларация по ЗМДТ за облагане с окончателен годишен (патентен) данък за текущата година - до 31 януари на текущата година;
 • Внасяне в общината на окончателния годишен (патентен) данък по ЗМДТ с отстъпка от 5 на сто - до 31 януари на текущата година;
 • Подаване на декларация от самоосигуряващите се лица, които желаят да променят вида на осигуряването си - до 31 януари на текущата година;
 • Подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на дължимия годишен корпоративен данък -  до 31 март на следващата година;
 • Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО (за представителните разходи, социалните разходи, предоставени в натура на работници и служители и разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност) -  до 31 март на следващата година;
 • Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи придобити от физическите лица през предходната година и внасяне на дължимия по декларацията данък) -  до 30 април на следващата година;
 • Подаване на Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица ) -  до 30 април на следващата година;
 • Плащане в общината на местните данъци върху недвижимите имоти и на данъка върху превозните средства за цялата текуща година с отстъпка от 5 на сто – до  30 април на текущата година.

 

Срокове за представяне на годишния финансов отчет в Търговския регистър:

- Едноличните търговци - до 31 май на следващата година (Едноличните търговци, чиито годишни финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит, не са длъжни да обявяват годишния си финансов отчет в Търговския регистър);

- Дружествата с ограничена отговорност - до 30 юни на следващата година;

- Всички други търговци - до 31 юли на следващата година.

 

 

Срокове за подаване на тримесечни декларации в НАП:

 • Внасяне на тримесечните авансови вноски за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане - до 15 на месеца, следващ тримесечието (за третото тримесечие срокът е 15 декември, а за четвъртото тримесечие не се дължи авансова вноска);
 • Внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за първото тримесечие на текущата година и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО – за данък върху доходи от наем и върху дивиденти и ликвидационни дялове - до края на месеца, следващ тримесечието.

 

Срокове за подаване на месечни декларации в НАП:

 • Подаване на справка-декларация по ЗДДС и на дневниците на покупките и на продажбите – до 14 на следващия месец;
 • Подаване на VIES-декларация от лицата, регистрирани по ЗЗДС, които са извършили вътреобщностни доставки на стоки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членкана ЕС – до 14 на следващия месец;
 • Подаване на Интрастат декларации за пристигания и изпращания – до 14 на следващия месец;
 • Внасяне на дължимия ДДС – до 14 на следващия месец;
 • Внасяне на месечните авансови вноски за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане – до 15 на текущия месец (за месеците януари, февруари, март и април срокът е 15 април);
 • Подаване на Интрастат декларации за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение за пристигания и изпращания – до 20 на следващия месец;
 • Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец февруари за доходи от трудови правоотношения правоотношения – до 25 на следващия месец;
 • Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване, за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за задължително здравно осигуряване – до 25 на следващия месец;
 • Подаване на Декларации образец № 1 и 6 от работодателите и осигурителите – до 25 на следващия месец;
 • Подаване на Декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица – до 25 на следващия месец.

 

Декларации за БНБ

Форма СПБ-2 – Декларация при откриване на сметка в чужбина

Форма СПБ-5 - Тримесечен отчет за сметки, открити в чужбина

Форма СПБ-6А - Тримесечен отчет за вземанията на местни лица от чуждестранни лица

Форма СПБ-6Б - Тримесечен отчет за задълженията на местни лица към чуждестранни лица

Декларация - Форма СПБ-2 се подава в БНБ от всички местни юридически лица и еднолични търговци при откриване на сметка в чужбина. Срокът за подаване в БНБ е до 15 работни дни от откриване на банковата сметка в чужбина.

Форма СПБ-5 се попълва от всички местни юридически лица и еднолични търговци, декларирали пред БНБ сметки, открити в чужбина.

С форми СПБ-6А и СПБ-6Б местните юридически лица и еднолични търговци отчитат тримесечно пред БНБ вземанията и задълженията си от чуждестранни лица по търговски кредити и аванси, и по други сделки, които не са финансови кредити, ако общата сума на тези вземания или задължения е равна на или надвишава 200 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута в началото или в края на отчетното тримесечие.

Срок за подаване: Форми СПБ-5, СПБ-6А и СПБ-6Б се предоставят на БНБ в срок до 20-то число на месеца, следващ отчетното тримесечие. Отчетът за четвъртото тримесечие на годината се представя в срок до 25 януари на годината, следваща отчетната.

 

Инспекция по труда

Декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) се подава до 30 април на следващата година. Ако няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, може да се подаде Уведомление за неподаване на декларация по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд в срок до 30 април.

 

Регистриране на Трудови договори

В 3-дневен срок от сключването или изменението на трудов договор или в 7-дневен срок от неговото прекратяване работодателят е длъжен да подаде Уведомление до съответната териториална дирекция на НАП.

 

Регистрация по ЗДДС

Всяко данъчно задължено лице, нерегистрирано по ЗЗДС е длъжно след изтичането всеки месец да изчислява облагаемия си оборот за последните 12 календарни месеца и ако оборота е по-голям или равен на 50000 лв. е длъжно да подаде Заявление за регистрация по ЗДДС до 14-то число на месеца, следващ месеца, през който е достигнало оборота.

 

Декларации по ЗДДС

Може би най-важният от всички срокове - декларациите по ЗДДС се подават до 14-ти на следващия месец и в същия срок се плаща и ДДС-то.

Основни срокове

 

Почивни дни

Когато срокът изтича в почивен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него работен ден.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах