Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Издаване на лиценз за товарни автомобилни превози

02.05.2019

Издаване на лиценз за товарни автомобилни превози

Изисквания за регистрация на превозвач на товари. Кои са лостовете, с които държавата управлява този мащабен и жизнено важен бизнес?

Автомобилните товарни превози се наложиха като основни сухопътни товарни комуникации.

Издаването на лиценз за товарни превози е уредено основно в закона за автомобилните превози , Наредба № 33 от 1999 на МТС и Тарифа № 5.

Извършването на товарни превози се формулира като дейност на търговец, физическо или юридическо лице, извършващ превоз на стоки срещу заплащане със собствено или наето превозно средство. Превозните средства могат да са взети и на лизинг. Товарен превоз имаме и когато превозното средство се движи на практика без товар.

Компетентен орган за издаването на лицензите е Министъра на транспорта, или упълномощено от него длъжностно лице, предложено от  – Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Лиценз за товарни превози не се изисква за превози извършвани от  пътни превозни средства (ППС) с товароносимост до 1,5 тона, или максимална допустима маса до 3,5 тона. Поясняваме, че максимално допустимата маса на ППС е показател, който включва теглото на ППС плюс товара му и има пряко отношение към носимостта на пътната настилка. Ограничението не се прилага  за превозите, за които страната има сключени международни договори. В такива случаи се издава специално разрешително.

Не се изисква притежаването на лиценз и за ППС на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, държавните предприятия „Строителство и възстановяване“, „Транспортно строителство и възстановяване“ и Съобщително строителство и възстановяване“ при превоз на пътници и товари. Това освобождаване от изискването за лиценз важи само при изпълнението от тези ведомства и предприятия на публични задачи, които са определени в уставите им.

При бедствия, аварии и катастрофи, както и в извънредни ситуации изискването за лиценз не се прилага до приключване на работите по ликвидирането им.

За да бъде издаден лиценз на българска фирма за превоз на товари трябва да бъдат спазени следните изисквания:

 • Изискване за благонадежност – ръководителите на транспортната дейност на търговците да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер, както и да не са лишени от правото да упражняват превозна дейност с влязла в сила присъда.
 • Професионална компетентност – ръководителите на транспортната дейност на търговците трябва да притежават минимално средно образование, на имат професионални познания придобити в курсове за обучение или в практиката, доказани след писмено положен изпит съгласно наредбата към закона за автомобилните превози.
 • Финансова стабилност – тя е налице, когато търговецът няма задължения за данъци и осигуровки и разполага с достатъчно средства за гарантиране на нормалната работа на транспортното предприятие. В Наредба № 33 се определя размера на капитала, с който транспортната фирма трябва да разполага за първото и всяко следващо ППС.

Изискването за финансова стабилност се доказва при кандидатстване за издаване на лиценза, при увеличение броя на автомобилите към лиценза, или всяка година до 30 април на текущата година.
 За доказване на финансовата стабилност се представя справка към която са приложени копия от счетоводен баланс, или отчет за приходите и разходите (ОПР). Когато показателят за финансова стабилност е по-малък от единица се представя банкова гаранция в размер, позволяващ съотношението да стане равно, или по-голямо от единица.

Териториалната данъчна дирекция или офисът на НАП издава удостоверение за липса на задължения.

 Лицензираните транспортни средства, с които се осъществява транспортната дейност трябва да са лична собственост на превозвача. Те трябва да отговарят на изисквания за техническа годност определени с Наредбата, а наличието на техническа годност се доказва с копие от валиден знак за преминат преглед за проверка на техническата годност на транспортните средства. Копието трябва да е заверено със свеж печат от лицето, кандидатстващо за лиценза.

Процедурата за издаването на лиценза за превоз на товари стартира с подаване на писмено Заявление  по образец до министъра на транспорта и съобщенията. На практика това става чрез началника на регионален отдел на Държавна автомобилна инспекция (РОДАИ). Към заявлението се прилагат два комплекта документи:

1.За автомобилите:

 • Свидетелство за регистрация – копие.
 • Протокол на РОДАИ за преглед на транспортна годност.
 • Договор за наем или лизинг на автомобилите за срок не по-малко от една година.
 • Удостоверение за съответствие с одобрен тип, издаден от производителя на автомобила.
 • Документ за наличието на тахограф – уред за регистриране на данните за движението на автомобила.
 • Документ за наличието на устройство за ограничение на скоростта, т.нар. автопилот.

2. За лицето кандидатстващо за лиценз:

 • Удостоверение за актуално състояние от търговския регистър – копие.
 • Декларация, че срещу лицето не е образувана процедура по обявяване в несъстоятелност.
 • Справка и приложения към нея за доказване  на финансовата стабилност.
 • Свидетелство за съдимост за ръководителя на транспортната дейност.
 • Удостоверение за професионална компетентност на ръководителя на транспортната дейност.
 • Доказателства за ползван гараж – копия от нотариален акт или от договор за наем.

Министърът на транспорта и съобщенията извършва регистрация за превоз на товари за лична сметка, за превоз на специфични товари, за превоз на опасни товари.

Срок за издаване на лиценза. Лицензът се издава в едномесечен срок  след подаване на заявлението до министъра на транспорта и съобщенията. Към лиценза се прилага и списък на превозните средства на превозвача. Притежателят на лиценза е длъжен да заяви настъпилите промени  в обстоятелствата, които е заявил в 14-дневен срок от възникването им. Лицензът се издава за срок от 5 години, той е поименен и на подлежи на преотстъпване.

Отказ за издаване на лиценз или от продължаването му може да направи Министъра на транспорта и съобщенията или упълномощено от него лице. Причините могат да са следните:

 • Кандидатът не отговаря на някое от изискванията за благонадеждност, финансова стабилност и професионална компетентност.
 • Лицензът е бил отнет през последните две години.
 • Възникнала е криза на транспортния пазар за определен вид превози. При това положение Министърът може да спре издаването на лицензи на нови превозвачи или да наложи ограничения за разширяване броя на превозвачите или нарастването броя на автомобилите. Отказът се мотивира и подлежи на обжалване по Закона за административното производство.

Срокът на лиценза се продължава за нови 5 години, ако превозвачът е подал заявление преди изтичане срока на стария лиценз и отговаря на изискванията на Наредбата.

Прекратяване на правата по лиценза се извършва от лицензиращия орган когато:

 • Лицензът е издаден на основание неистински документи или документи с невярно съдържание.
 • Превозвачът престане да отговаря на някои от изискванията за благонадежност, финансова стабилност и професионална компетентност.
 • Нарушил е митническите и паспортни правила и закони, или двустранните и многостранни спогодби на държавата.
 • По молба на притежателя на лиценза.
 • С прекратяване на едноличния търговец или юридическото лице.
 • С изтичане на срока, за който е издаден лиценза.
 • При смърт на притежателя на лиценза физическо лице, или след преобразуване на юридическо лице, правата му, произтичащи от лиценза преминават на новия правоприемник. В срок от три месеца правоприемника подава заявление до лицензиращия орган  за промяната в лиценза. Изискванията за благонадежност, финансова стабилност и професионална компетентност остават в сила и за правоприемника.

КОНТАБИЛ ЕООД може да Ви помогне за воденето на счетоводство, регистрирането на фирма в град Русе, получаването на лиценз за товарен автомобилен транспорт и намиране на лице с професионална компетентност.

 

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах