Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Изисквания към фактурата - Счетоводна къща Контабил

20.08.2014

Изисквания към фактурата - Счетоводна къща Контабил

Задължителни реквизити по регламент - наименование, номер, дата, предмет , описание, адресати и индентификация, печат, подпис и Булстат.

Изискванията към фактурата са регламентирани в Закона за счетоводството и в Закона за данък върху добавената стойност.

В чл. 7 от Закона за счетоводството са регламентирани изискванията към всички първични счетоводни документи, които са  адресирани до други предприятия или физически лица и които се отнасят и за фактурите.

Закона за счетоводтвото изисква фактурата да съдържа най-малко следната информация:

1. наименование и номер, съдържащ само арабски цифри;

2. дата на издаване;

3. наименование, адрес и номер за идентификация по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на издателя и получателя;

4. предмет и стойностно изражение на стопанската операция.

Според чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК):

- Идентификацията на вписаните в регистър БУЛСТАТ лица се извършва чрез единен идентификационен код БУЛСТАТ;

- Идентификацията на лицата, регистрирани по реда на Закона за търговския регистър се извършва чрез единен идентификационен код (ЕИК), определен от Агенцията по вписванията;

- Едноличните търговци се идентифицират чрез единен граждански номер, съответно личен номер на чужденец, и чрез единен идентификационен код, определен по реда на Закона за търговския регистър;

- Идентификацията на физическите лица, които не са вписани в търговския регистър, съответно в регистър БУЛСТАТ, се извършва чрез единния граждански номер или личния номер на чужденец. – Останалите лица се идентифицират чрез служебен номер, издаден от НАП.

Според ЗДДС данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Не са данъчно задължени лица физическите лица, които не са еднолични търговци и не упражняват свободна професия.

Издаването на фактура е регламентирано в чл. 113 от ЗДДС.

Изискванията към фактурата и задължителните реквизити са посочени в чл. 114 от ЗДДС.

Правилникът за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност допълнително уточнява изискванията към фактурите в чл. 79.

Всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117 от ЗДДС.

Фактурата се издава най-малко в два екземпляра - за доставчика и за получателя.  Оригиналът на фактурата се предоставя на получателя по доставката.

При настъпване на данъчно събитие на доставката може да не се издава фактура в случаите, когато за доставката са извършени авансови плащания за цялата стойност на доставката и за които вече са издадени фактури при получаването им.

Фактура може да не се издава:

1. за доставки, по които получателят е данъчно незадължено физическо лице;

2. за доставки на финансови услуги по чл. 46 от ЗДДС;

3. за доставки на застрахователни услуги по чл. 47 от ЗДДС;

4. за продажби на самолетни билети;

5. при безвъзмездни доставки;

6. за доставки на услуги по глава осемнадесета от ЗДДС (специални режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги);

7. за доставки, осъществени от нерегистрирани по ЗДДС физически лица, различни от еднолични търговци, когато за извършените от тях доставки:

а) се издава документ по реда на специален закон, или

б) се издава сметка за изплатени суми или документ по чл. 9 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, или

в) издаването на документ не е задължително съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

С изключение на тези случаи фактура и известие към фактура се издава независимо дали получателят е регистриран или нерегистриран по ЗДДС. С други думи, в общия случай, издаването на фактура към нерегистрирано лице, което не е физическо лице, е задължително.

Фактурата се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане - не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането.

При вътреобщностна доставка на стоки (ВОД), включително в случаите на авансово плащане, фактурата се издава задължително не по-късно от 15-то число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие по чл. 51, ал. 1 от ЗДДС. С други думи при получен аванс за ВОД на стоки не се издава фактура, а фактурата за ВОД се издава след извършване на доставката, но най-късно до 15-то число на месеца, следващ доставката.

Когато издаването на фактура не е задължително, тя се издава по желание на доставчика или на получателя, като всяка страна е длъжна да окаже необходимото съдействие на другата страна за издаването.

Доставчикът може да упълномощи писмено друго лице да издава фактури и известия към фактури от негово име.

Фактура не се издава в случаите по чл. 131, ал. 1 (при доставка на стоки или услуги при публична продан).

Данъчно задължените лица, които не са регистрирани по ЗДДС нямат право да посочват данъка в издаваните от тях фактури и известия към фактури.  Регистрираните лица на основание чл. 97а, ал. 1 и 2 (регистрация по ЗДДС за вътреобщностни услуги), чл. 99 (регистрация по ЗДДС за ВОП на стоки) и чл. 100, ал. 2 (регистрация по ЗДДС по избор за ВОП на стоки) също нямат право да посочват данъка в издаваните от тях фактури и известия към фактури.

 

Когато регистрирано лице извърши облагаема доставка, за която е получило авансово плащане преди датата на регистрацията си по ЗДДС, лицето издава фактура, в която посочва цялата данъчна основа на доставката.  С други думи, полученото авансово плащане преди датата на регистрацията по ЗДДС, е облагаемо с ДДС.

Фактура или известие към фактура от името и за сметка на  доставчика, може да издава и получателят по доставката, ако има предварително споразумение между двете страни и при условие че е налице процедура за приемане на всяка фактура.

Електронни фактури и електронни известия към фактури се смятат за издадени на датата, на която доставчикът или друго лице, действащо от негово име, предостави фактурите и известията към фактурите, така че да могат да бъдат получени от клиента.

За две или повече извършени доставки на стоки или услуги, данъкът за които става изискуем през един и същ данъчен период, може да се издаде сборна фактура. Сборната фактура задължително съдържа реквизитите по чл. 114, ал. 1, т. 9 – 15 от ЗДДС за всяка отделна доставка, отразена в сборната фактура, и се издава не по-късно от последния ден на месеца, през който данъкът за доставките е станал изискуем, а при вътреобщностни доставки на стоки (ВОД) - не по-късно от 15-о число на месеца, следващ доставката.

 

Съгласно чл. 114 от ЗДДС фактурата задължително съдържа:

1. наименование на документа;

2. пореден десетразряден номер, съдържащ само арабски цифри, който идентифицира фактурата уникално. Номерът на фактурата може да е базиран на една или повече серии в зависимост от отчетните нужди на доставчика;

3. дата на издаване;

4. име и адрес на доставчика;

5. ДДС-номера на доставчика, ако  е регистриран по ЗДДС, съответно номера по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - когато доставчикът не е регистриран по ЗДДС;

7. име и адрес на получателя по доставката;

8. ДДС-номера на получателя, съответно номера по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - когато получателят не е регистриран по ЗДДС;

9. количеството и вида на стоката, вида на услугата;

10. датата, на която е възникнало данъчното събитие на доставката, или датата, на която е получено плащането;

11. единичната цена без данъка и данъчната основа на доставката, както и предоставените търговски отстъпки и намаления, ако те не са включени в единичната цена;

12. ставката на данъка, а когато ставката е нулева - основанието за прилагането й, както и основанието за неначисляване на данък;

13. размера на данъка;

14. сумата за плащане, ако тя се различава от сумата на данъчната основа и на данъка;

15. обстоятелствата, които определят стоката като ново превозно средство - при вътреобщностна доставка на нови превозни средства.

Когато лице извършва дистанционна продажба на стоки, регистрирано е за целите на ДДС в друга държава членка и мястото на изпълнение на доставката при условията на дистанционна продажба е на територията на другата държава членка, във фактурата се посочват още:

1. идентификационният номер на лицето за целите на ДДС, издаден от другата държава членка;

2. ставката на данъка, приложима за доставката в другата държава членка;

3. размерът на данъка, дължим по доставката.

 

Когато регистрирано лице - посредник в тристранна операция, документира извършена доставка на стоки до придобиващия в тристранната операция, като основание за неначисляване на данък във фактурата се посочва "чл.141 2006/112/ ЕО".

При извършена доставка на стоки и/или услуги от нерегистрирано по закона лице във фактурата/ известието като основание за неначисляване на данък се вписва „чл. 113, ал. 9 от ЗДДС".

При извършена доставка на стоки и/или услуги от лице, регистрирано на основание чл. 97а (регистрация по ЗДДС за вътреобщностни услуги), чл. 99 (регистрация по ЗДДС за ВОП на стоки)  и чл. 100, ал. 2 (регистрация по ЗДДС по избор за ВОП на стоки) от ЗДДС във фактурата/ известието като основание за неначисляване на данък също се вписва „чл. 113, ал. 9 от ЗДДС".

Когато данъкът е изискуем от получателя, във фактурата не се посочват размерът на данъка и данъчната ставка. В този случай във фактурата се вписва „обратно начисляване", както и основанието за това.

При доставка на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се вписва „обратно начисляване", както и съответната разпоредба от ЗДДС или от правилника за прилагане.

За доставка на обща туристическа услуга във фактурата / известието като основание за неначисляване на данък се посочва режим на облагане на маржа - туристически услуги.

При извършване на освободена доставка във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се вписва съответната разпоредба от закона, съгласно която доставката е освободена.

Сумите по фактурата могат да бъдат посочени в която и да е валута, при условие че данъчната основа и размерът на данъка се посочат в български лева при спазване изискванията на чл. 26, ал. 6 от ЗДДС (данъчната основа се определя на базата на левовата равностойност на тази валута по курса, обявен от Българската народна банка към датата, на която данъкът е станал изискуем).

Всяко данъчно задължено лице по избран от него начин осигурява от момента на издаването им до края на периода на съхранението им автентичността на произхода, целостта на съдържанието и четливостта на фактурите и известията към фактурите, издадени от него или от негово име, както и на получените от него фактури и известия към фактури, независимо от това дали са на хартиен носител, или в електронна форма.

 

Дебитните и кредитните известия са вид фактури, с които се променя стойността на вече документирана доставка.

Издаването на дебитни и кредитни известия е регламентирано в чл. 115 от ЗДДС.

При изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде известие към фактурата.

Известието се издава задължително не по-късно от 5 дни от възникване на съответното обстоятелство.

При увеличение на данъчната основа се издава дебитно известие, а при намаление на данъчната основа или при разваляне на доставки - кредитно известие.

Освен реквизитите за фактурата дебитните и кредитните известия задължително съдържат и:

1. номера и датата на фактурата, към която е издадено известието;

2. основанието за издаване на известието.

Известието, също както фактурата, се издава най-малко в два екземпляра - за получателя (оригинал) и за доставчика.

Във фактурата не е задължително да се поставя печат на издателя, не е задължително да се посочва името на съставителя, фактурата не е задължително да бъде подписана от издателя или от получателя, а стойността на фактурата не е задължително да бъде изписана с думи.

Във фактурата може да бъде посочена и допълнителна информация, например банковата сметка, по която да бъде извършено плащането.

Factura

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах