Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Микропредприятия и съкратената форма на ГФО

02.05.2019

Микропредприятия и съкратената форма на ГФО

Съкратената форма на годишния финансов отчет е облекчение за микрофирмата, без да е отстъпление от принципите на счетоводната отчетност

Честното и вярно представяне на информацията във финансовите отчети е счетоводен принцип, който не бива да бъде пренебрегван в интерес на стремежа към облекчаване на отчетността в микропредприятията.

В Закона за счетоводството по чл. 29 ал.4 е предвидена възможност микропредприятието да представи съкратена форма на Счетоводния отчет. Параграф 20.4 от Счетоводен стандарт 1 дава същата насока за групиране на приходните и разходните пера по Отчета за приходите и разходите (ОПР).

Така микропредприятията по смисъла на чл.19 от счетоводния закон, които не са холдингови дружества и инвестиционни дружества, могат да преценят и да използват в своята счетоводна политика съкратен Годишен финансов отчет.

Съкратеният счетоводен баланс  би могъл да има следния вид:

СЪКРАТЕН БАЛАНС по чл. 29, ал. 4 от Закона за счетоводството

АКТИВ ПАСИВ
 

Текуща

година

Предходна

година

 

Текуща

година

Предходна

година

А. Записан, но невнесен капитал     А. Собствен капитал    
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи     Б. Провизии и сходни задължения    
В. Текущи (краткотрайни) активи     В. Задължения    
Г. Разходи за бъдещи периоди    

Г. Финансирания и

приходи за бъдещи периоди

   
Сума на Актива (А+Б+В+Г)     Сума на Пасива (А+Б+В+Г)    

 

Съкратеният отчет за приходите и разходите  би могъл да има следния вид:

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ  по чл.29, ал.4 от Закона за счетоводството

РАЗХОДИ ПРИХОДИ
 

Текуща

година

Предходна

година

 

Текуща

година

Предходна

година

1. Суровини, материали и

външни услуги

   

1. Нетни приходи

от продажби

   
2. Разходи за персонала     2. Други приходи    

3. Разходи за амортизации

и обезценки

         
4. Други разходи          
Разходи за данъци          
Всичко разходи:     Всичко приходи:    

Финансов резултат

(печалба)

   

Финансов резултат

(загуба)

   
Всичко:     Всичко:    

 

Друго облекчение е, че отпадна необходимостта от съставянето на приложения с оповестявания по всеки един от счетоводните стандарти.

Съгласно Счетоводен стандарт 1 т.11.2. се дава възможност да не се посочват редове, които са с нулева стойност през предходната и настоящата година, което важи както за баланса, така и за ОПР.

Микропредприятията могат да не изготвят доклад за дейността, при условие , че информацията относно придобиването на собствените им акции е оповестена в годишния финансов отчет, или под линия в съставения счетоводен баланс.

Микропредприятията , които не подлежат на одит, могат да публикуват  само баланс. Съгласно чл.38 ал.4 от Закона за счетоводството те не публикуват отчет за приходите и разходите (ОПР) и доклад за дейността.

По силата на чл.35 ал.4 от Закона за счетоводството микропредприятията, които не се явяват „предприятия от обществен интерес“, не публикуват предложението на органа за управление за разпределението на печалбата и за покриването на загуби от предходни години.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах