Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

От 01.01.2022 отпада таксата за подаване на ГФО

22.01.2022

От 01.01.2022 отпада таксата за подаване на ГФО

Няма да се заплаща такса при подаване на Годишните Финансови Отчети (ГФО) в Търговския регистър за отчетите за 2021 година и следващите

Съгласно Закона за счетоводството всички предприятия са длъжни да водят счетоводство. Предприятия са например всички търговци по смисъла на Търговския закон като еднолични търговци, дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества и други.
Предприятията имат 3 основни задължения във връзка с годишната отчетност:

 • подаване на годишен отчет в Националния статистически институт (НСИ);
 • подаване на годишна данъчна декларация в НАП;
 • обявяване на годишния финансов отчет в Търговския регистър.

Предприятията, които не са извършвали дейност, подават в Търговския регистър декларация, че не са упражнявали дейност. За тази декларации не се заплаща такса. Декларацията е валидна и за следващите години, т.е. ако предприятието продължи да не извършва дейност повече не е длъжно да декларира това. Ако в Търговския бъде декларирано неосъществяване на дейност, то фирмата не е длъжна да подава годишна данъчна декларация в НАП. Задължението за подаване на годишен отчет в НСИ не отпада и в НСИ трябва да се декларира, че не е извършвана дейност.

Едноличните търговци (които не подлежат на задължителен одит) не са длъжни да обявяват ГФО.

Годишният отчет в НСИ се подава до 30 юни на следващата година.
Годишната данъчна декларация се подава в НАП до 30 юни на следващата година, но след като е подаден годишния отчет в НСИ. Входящият номер на отчета в НСИ се посочва в данъчната декларация или по-скоро при електронното подаване в електронните услуги на НАП програмата намира сама входящия номер. Срокът 30 юни се отнася както за юридическите лица, които подават декларацията по член 92 от ЗКПО, така и за едноличните търговци, които подават декларация по член 50 от ЗДДФЛ. Годишната декларация по член 92 от ЗКПО (Закона за корпоративното подоходно облагане) както и по член 50 от ЗДДФЛ (Закона за облагане на доходите на физическите лица) за едноличните търговци не може да се подаде преди 1 март, т.е. подава се между 1 март и 30 юни.

Годишният финансов отчет се обявява (подава) в Търговския регистър до 30 септември на следващата година. От началото на 2022 година (за отчетите за 2021 година) в Търговския регистър не се заплаща такса за обявяване на ГФО.

Годишният финансов отчет по принцип съдържа:

 • счетоводен баланс;
 • отчет за приходите и разходите;
 • отчет за собствения капитал;
 • отчет за паричните потоци;
 • приложение, което съдържа справка за счетоводната политика, дълготрайните активи и други.

Най-полезна информация се съдържа в Отчета за приходите и разходите.

Микропредприятията могат да обявяват в Търговския регистър съкратена форма на ГФО.
Микропредприятията са предприятия, които не изпълняват най-малко два от следните критерии:

 • стойността на активите е по-голяма от 700 хиляди лева;
 • приходите от продажби без ДДС са по-големи от 1.4 милиона лева;
 • персоналът е над 10 души.

Микропредприятията могат да обявяват в Търговския регистър съкратен вариант на ГФО, който се състои само от съкратен баланс. Съкратеният баланс съдържа информация само по разделите на актива и пасива. Съкратеният баланс не съдържа достатъчна информация за външен потребител на счетоводна информация, от която да си състави представа за финансовото състояние на предприятието.
Годишният финансов отчет на фирмата се подписва от съставителя на отчета - физическо лице или управителя на счетоводното предприятие и от управителя на фирмата. В годишния счетоводен отчет не се поставя печат на фирмата, нито на счетоводното предприятие.
Годишният финансов отчет на дружество с ограничена отговорност трябва да бъде приет от общото събрание, но протоколът от общото събрание не се представя в търговския регистър. Вместо това се представя декларация за вида на предприятието, ако предприятието е микропредприятие, малко предприятие или средно предприятие.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах