Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Кои фирмени разходи се признават за данъчни цели?

21.04.2020

Кои фирмени разходи се признават за данъчни цели?

Кои са данъчно-признатите разходи, с които се намалява облагаемата печалба и се намалява дължимия данък върху печалбата?

Всеки ден собствениците на фирмите правят определени разходи, които са свързани с функционирането на тяхното предприятие. Те биват различни по своята форма и съдържание – за консумативи, материали, стоки, външни услуги, амортизации и други. В края на всеки отчетен период и годината разликата между направените разходи и реализираните приходи служи за определяне на крайния финансов резултат – печалба или загуба. И ако отрицателния финансов резултат (загуба), макар и нежелана се приема сравнително добре от собствениците на фирми, то реализираната печалба – особено във висок размер, винаги е обект на анализ. Първата реакция на преобладаващата част от управителите на фирми е да увеличат размера на разходите и да включат в разходната част колкото се може повече неща. Често собствениците на фирми започват съзнателно  да увеличават разходи и да вземат фактури за най-различни стоки и услуги на името на фирмата. Целта е намаляване на данъчната печалба и съответно данъка, който следва да се внесе след изтичането на календарната година в републиканския бюджет.

Понякога улисани в това да увеличат разходната част, собствениците на фирмите вземат документи за разходи, които не се признават от органите на приходната администрация, като такива. Тъй като откриването на подобни разходи при данъчни проверки, води до неприятни последствия, то в следващите редове ще се опитаме накратко да обясним, кои разходи се признават за фирмени нужди и как следва да се регламентират те.

1.Признават се всички разходи свързани с дейността на фирмата – това означава, че направения разход трябва да отговаря на основната дейност предмет на вашата фирма. Разходи, които съществено се различават по съдържание от нея най-вероятно няма да бъдат признати при една бъдеща проверка.

И макар, че като собственик на фирма закона ви разрешава право да осъществявате всички видове дейности, които не са забранени, то трябва внимателно да избирате документи за какви разходи да вземате, тъй като в случай че го направите трябва после да можете да докажете и осъществяването на съответната дейност.

Пример: Вие сте собственик на рекламна агенция, изработващата рекламни материали и извършваща услуги. Извършваните от вас разходи са свързани с тази дейност. Обаче в края на годината установявате, че печалбата ви е много голяма и  решавате да я намалите, като вземете фактури за строителни дейности, от фирмата, която строи вилата ви.

Изписаните документи за строителни разходи и материали, ще намалят печалбата ви, но вие трябва да имате готовност при една бъдеща проверка да докажете, че вие действително като фирма сте извършили определени строителни работи и други. Ако не може да го сторите то съответно ще подлежите на санкция

2. Признават се всички разходи за ремонт, поддръжка на наети или собствени помещения, които са в рамките на допустимото.

Пример: Вие сте собственик на рекламна агенция, ползваща офис.  Решавате да изпишете като разход нови врати закупени за помещението и смяна на дограма.

Подобен разход обаче може да направите еднократно след което той няма как да се изписва като такъв поне няколко години, освен ако не настъпят непредвидени събития, които налагат основен ремонт – пожар, наводнение, земетресения и други .

При това този разход трябва да е съобразен с големината на помещението – квадратни метри остъклена площ покрита от дограмата, брой врати и други.

Не може да сменяте през месец вратата на офиса или дограмата. Което означава, че ако решите да изпишете като разход за дограма или врати тези, които сте взели и вложили в вилата си например, то при една проверка той няма да бъде признат.

3. Разходи за канцеларски материали, тонер касети и т.н. – Тези разходи са нужни за дейността на фирмата, без тях тя не може да съществува. Но ако увеличите рязко разходите на фона на тези, които са били предните месеци, то това ще породи естествена реакция в проверяващите, че разхода е завишен.

Например: като собственик на рекламна агенция разходите ви за канцеларски материали средно на месец възлизат на 500 лв. В случай обаче изведнъж изпишете разход на канцеларски материали 3000 лв. в последния месец от данъчния период, с цел да намалите печалбата, това естествено ще породи съмнение.

4. Разходи за текущи консумативи – ток, вода, интернет услуги, наеми на помещения – за да ви се признават като такива фактурите  издавани от доставчика трябва да са на името на фирмата. Тоест в случай, че ползвате помещение – лично ваше или наето трябва да сключите съответните договори с доставчиците и да прехвърлите партидите за електроенергия, вода и т.н. на името на фирмата Няма как помещението да се води на името на физическо лице, а разходите да се отчитат като фирмени.

Например: собственика на рекламна агенция има собствено помещение, където ще извършва дейността. То се води на негово име като физическо лице. Като създаде фирмата собственика следва да прехвърли партидните номера на помещението на името на фирмата. Сключва се договор от една страна между него като физическо лице собственик и от друга страна, като собственик на притежаваната фирма. В този случай следва да се начислява и изплаща дори и символичен разход за наем.

5. Разходи за ползвани автомобили на името на фирмата. За да се признае разхода за автомобил той трябва да е закупен на името на фирмата или нает и отчетността да е придружена от съответните документи – фактури за гориво, пътни листи, отчет за гориво, командировъчни и т.н.

6. Разходи за заплати и осигуровки на наетия персонал, разходи за изплатени възнаграждения на лица по граждански договори. Тук трябва да се има под внимание следното, че ако собственика наеме дадено лице за извършване на определена работа по извънтрудови правоотношения, той трябва да оформи съответните документи съпровождащи договора и да внесе дължимия данък.

7.Разходи за амортизации –  на закупените дълготрайни и нематериални дълготрайни активи, които отговарят на условията за такива  се начислява амортизация, съгласно нормите на закона.

Това означава, че дори собственик да закупи дадена стока или продукт, и да иска да го изпише като разход с цел намаляване на печалбата, то това няма да може да стане, ако същия отговаря на условията за дълготраен актив.

Пример: Собственика на рекламната агенция решава да намали разходите, като закупи климатик. Той закупува климатик на стойност 850.00 лв. Тъй като закона указва, че прага една стока да се изпише като разход е 700.00 лв, то климатика ще бъде заведен като дълготраен актив и на него ще се изписват амортизационни отчисления в определения период на неговото ползване. Тоест собственика няма да може да го изпише директно като разход.

Тези основни положения имат за цел да ориентират собствениците на фирми в морето от съществуващи разходи и да им помогнат да не допускат съществени пропуски и неточности при вземането на разходооправдателни документи.

За това кои разходи се признават за данъчни цели, можете да се обърнете към КОНТАБИЛ.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах