Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Деклариране на заемите в НАП - Счетоводна къща ...

02.05.2015

Деклариране на заемите в НАП - Счетоводна къща ...

Какво се декларира в годишната данъчна декларация за облагане на доходите физическите лица според ЗДДФЛ? Части на Приложение 11. Наказателна глоба от 10%.

И през 2014 г. физическите лица трябва да декларират получените и предоставените парични заеми в НАП. Тази мярка се въведе през 2010 г. с цел при ревизия на физически лица те да не могат да твърдят, че са получили липсващите им средства с фиктивен заем със задна дата, тъй като този заем би следвало да бъде деклариран.

По-точно според ЗДДФЛ, чл. 50, ал. 1, т. 5 в годишната данъчна декларация за облагане на доходите физическите лица следва да декларират:

„предоставените/получените парични заеми, както следва:

а) непогасената част от предоставените парични заеми през данъчната година, ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв.; б) непогасените към края на данъчната година остатъци от предоставени през същата и през предходните пет данъчни години парични заеми, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв.;

в) непогасената част от получените парични заеми през данъчната година, ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв., с изключение на получените кредити, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;

г) непогасените към края на данъчната година остатъци от получени през същата и през предходните пет данъчни години парични заеми, с изключение на получените кредити, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв.

Например, ако едно лице е получило през 2014 г. заеми в общ размер на над 10 000 лв. и към края на 2014 г. част от тези заеми не са погасени, заемите следва да бъдат декларирани.

Ако едно лице е получило през периода 2009 – 2014 г. заеми, чиято общо неизплатена част към края на 2014 г. надхвърля 40 000 лв., тези заеми също трябва да се декларират. 

Изискването за деклариране не се отнася за получените банкови кредити.

Декларирането на заемите се извършва в годишната данъчна декларация в Приложение № 11  предоставени/получени парични заеми. Приложение 11 съдържа 4 части:

Част І – Непогасена част по предоставени през годината парични заеми – в тази част се декларира непогасената част от предоставените парични заеми през данъчната година, ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв.

Част ІІ – Непогасени остатъци по предоставени парични заеми към 31 декември на годината – в тази част се декларират непогасените към края на данъчната година остатъци от предоставени през същата и през предходните пет данъчни години парични заеми, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв.

Част ІІІ – Непогасена част от получени през годината парични заеми – в тази част се декларира непогасената част от получените парични заеми през данъчната година, ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв.

Част ІV – Непогасени остатъци по получени парични заеми към 31 декември на годината – в тази част се декларират непогасените към края на данъчната година остатъци от получени през същата и през предходните пет данъчни години парични заеми, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв.

Във всяка част се попълва размера на непогасената част от заема в лева и данни за лицето от което е получен или на което е предоставен заемът - Име/Наименование Адрес (гр., ж.к.,ул., №, ап., вх.) ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/Служебен № от регистъра на НАП.

При недеклариране на заемите лицето се наказва с глоба от 10% от недекларираните суми, а при повторно нарушение глобата е в размер 15 на сто от недекларираните суми, ако лицето не подлежи на по-тежко наказание (чл. 80а, ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ).

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах