Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Обратно начисляване на ДДС в земеделието при ...

20.05.2019

Обратно начисляване на ДДС в земеделието при ...

Обратното начисляване на ДДС в земеделието е изключение от общия ред за облагане с данък върху добавената стойност. Как се прилага обратното начисляване на ДДС?

Преди всичко трябва да отбележим, че механизмът за обратно начисляване в земеделието и при услуги, свързани с отпадъци не се прилага при сделки, при които са налице вътрешно общностна доставка, вътрешно общностно придобиване, тристранни операции, внос и износ. В тези случаи се прилагат общите правила, предвидени в закона.

Обратно начисляване в земеделието.

Това е данъчен режим, с който държавата се стреми да премахне злоупотреби, при които се иска възстановяване на ДДС от недействителни сделки. По този начин държавния бюджет губи стотици милиони лева годишно. Най-общо казано това става като фирми-фантоми издават недействителни фактури за внесен ДДС, чрез които търговците теглят, или приспадат данъчен кредит.

Въвеждането на тези специфични режими стана възможно след промени в Директива 2013 (45) на Европейската комисия, която предостави възможност на държавите членки да  прилагат специфични режими на данъчно облагане за определени стоки и за определено време.

Обратното начисляване е специфичен данъчен инструмент при който данъкът се начислява от получателя, а не от доставчика, което премахва възможността от данъчни измами и отклонение от данъчно облагане. Механизмът изисква данъкът да е изискуем от получателя по сделката, който трябва да е регистрирано по ЗДДС лице, независимо дали доставчикът е регистрирано по ЗДДС лице, или не е.

В Приложение №2 към ЗДДС първата група стоки, за които се прилага механизмът за обратно начисляване на ДДС  са земеделски култури като пшеница, ориз, слънчоглед, просо, рапица, захарно цвекло и други. Няма значение дали доставчикът е търговец или производител.

Когато Доставчикът на зърнени и технически култури е данъчно задължено лице, а получател по доставката също е данъчно задължено лице, той издава фактура, в която като основание за не начисляване на ДДС посочва „обратно начисляване на ДДС по чл.163а,  ал.2 от ЗДДС“. Получателят съставя Протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС с изискуемите от закона реквизити.

Този Протокол се издава в 15 дневен срок от датата когато данъкът е станал изискуем и се отразява в дневника на продажбите за периода, през който е издаден.

Получателят има право да приспадне данъка, който си е само начислил чрез отразяване на протокола, с който е начислен и отразен в дневника за покупките в месеца, в който е възникнало правото, или през някой от следващите 12 месеца.

Пример:

Земеделски производител доставчик – данъчно задължено лице, продава зърно 20 тона по 250 лв. за 5000 лв. на получател – също данъчно задължено лице.

Доставчик фирма А: Издава фактура за 5000 лв. в която записва като основание за неначисляване на ДДС „обратно начисляване по чл. 163а, ал.2 от ЗДДС“.

Получател фирма Б: Издава при покупката Протокол по чл.117, ал.2 от ЗДДС  (5000 лв. х 20 % = 1000 лв.), който протокол отразява и в дневника на продажбите.

Много е важно за доставчикът да се убеди, че получателя е данъчно задължено по ЗДДС лице.

Когато доставчикът е данъчно незадължено лице (физическо лице, което не е едноличен търговец или земеделски производител), той няма възможност да издава данъчни фактури. В такъв случай получателя съставя в края на месеца общ протокол за всички доставки, за които данъкът е станал изискуем. Този протокол се посочва в дневника за продажбите. Правото на данъчен кредит се предявява чрез отразяване в протокола и в дневника за покупките в месеца, през който е възникнало, или в един от следващите 12 данъчни периоди.

Когато доставчикът на зърно или технически култури е данъчно задължено лице регистрирано по ЗДДС, но получателят е данъчно незадължено лице, което не е регистрирано по ЗДДС, доставчикът документира доставката като издава фактура, в която е начислен данък добавена стойност, т.е. при получател данъчно незадължено лице не се прилага механизмът за обратно начисляване. Издадената фактура доставчикът отразява в дневника за продажбите в колона от 1 до колона 12, за данъчния период, през който е издадена.

Когато данъчно задължени лица прилагат механизма за обратно начисляване на ДДС, определено би ги заинтересувала възможността за ускорено възстановяване на данъка. Той се възстановява в 30 дневен срок от подаване на съответната декларация когато:

Данъчно задължено лице е извършило през последните 12 месеца преди текущия период облагаеми доставки с нулева ставка на обща стойност повече от 30 % от стойността на всички извършени доставки за периода, включително и тези доставки с нулева ставка.
Данъчно задължено лице е извършило доставки с 20 % данъчна ставка за последните 12 месеца преди текущия месец, повече от 50 % от всички облагаеми доставки.

Както става ясно с прилагането на механизъма за обратно начисляване на ДДС се постига избягването на реални парични потоци за начислен, внесен и приспаднат ДДС.

В Приложение №2 на ЗДДС са изброени подробно стоките, за които се прилага механизъма за обратно начисляване на ДДС от получателя по сделката и търговците трябва много добре да следят  и спазват списъка.  Списъкът на доставките с място на изпълнение територията на България се видоизменя постоянно като по принцип се допълва. В тая връзка добре е да цитираме Раздел II „Продукти от растителен произход“, Глава 10 „Житни растения“, „Забележки“, чл.1, б.“Б“ от Регламент № 1006/2011 според който „главата не включва зърна, които са олющени или обработени по друг начин“.

В тълкувателно писмо на Дирекция „ОДОП“ на НАП в тази връзка е казано, че Глава деветнадесета „а“ от ЗДДС не е приложима за олющени и пакетирани семена.
Възможно е търговецът да попадне на продавач, който е издал фактура с включен ДДС, когато данъкът не е следвало да бъде начисляван. В тоя случай за търговеца купувач по сделката не е налице правото за данъчен кредит за данък, който не е правилно начислен, положение регламентирано в разпоредбата на чл.70, ал.5 от ЗДДС.

Досега резултатът от прилагането на механизма за обратно начисляване на ДДС е оценен от НАП като положителен. Отчитат се следните позитивни тенденции:

  • Дава преимущество на коректните икономически оператори и ги предпазва от нелоялна конкуренция.
  • Намаляват посредниците в търговските вериги.
  • Намалява в голяма степен издаването на фактури от недействителни оператори и използването им за неправомерно възстановяване на
  • ДДС или намаляване размера на дължимия данък.
  • Деклариране на реални приходи от данъчно задължените лица и увеличение приходите в Републиканския бюджет.

Прилагането на механизма за обратно начисляване вече дава добри резултати и в обнародвания в Държавен вестник бр.98/27.11.2018 г. Закон за изменение и допълнение на ЗКПО последваха и изменения в ЗДДС от §57 до §61. Изменение е направено и в §41, т.4 от Закона за изменение и допълнение на ДОПК и с него се удължава срока за обратно начисляване на ДДС на стоките изброени в Приложение №2 до 30.06.2022 г.

КОНТАБИЛ ЕООД - Русе извършва счетоводни услуги за земеделски производители.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах