Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Намалена ставка от 9% по ЗДДС за ресторантьорските услуги

31.07.2020

Намалена ставка от 9% по ЗДДС за ресторантьорските услуги

Кои обекти отговарят на изискванията за предоставяне на ресторантьорски услуги и имат право да прилагат намалена данъчна ставка от 9 процента

Намаляването на данъчната ставка на 9 процента за заведенията, предлагащи ресторантьорски услуги, доведе до естествен стремеж на собствениците и притежателите на много обекти, павилиони и будки, произвеждащи, предлагащи и търгуващи  с храни и напитки, да се възползват от този режим.

В същото време, за да бъде определен един обект, като предлагащ ресторантьорски услуги, той трябва да отговаря на определени изисквания – нормативни и хигиенни. В поместения по-долу текст ще посочим накратко основните нормативни положения, с кратки разяснителни примери, които вярваме ще помогнат на собствениците на обекти произвеждащи и предлагащи храни и напитки да определят сами попадат ли в съответната категория.

 В член 66, ал. 2 от ЗДДС са посочени случаите, в които се определя 9 процента ставка за ДДС. Това са:

 1. Настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани;
 2. Доставка на книги на физически носители или извършвана по електронен път или и двете (включително учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания), различни от публикации, които са изцяло или основно предназначени за реклама, и различни от публикации, които са изцяло или основно съставени от видеосъдържание или аудио-музикално съдържание;
 3. Ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна; това не се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на бира, вино и спиртни напитки, включително в случаите по член 128;
 4. Храни, подходящи за бебета или за малки деца по приложение № 4;
 5. Бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули по приложение № 4.

 Ресторантьорските услуги, които са свързани с 9 процента ДДС попадат в точка 3. Тук е много важно да се изясни, какво точно има законодателят под определението „ресторантьорски услуги“.

Легалното определение за ресторантьорски услуги гласи:

„Ресторантьорски услуги“ са услугите, които се състоят от доставка в помещенията на доставчика на приготвена или неприготвена храна и/или напитки за човешка консумация, следвани от достатъчно подпомагащи услуги, които позволяват незабавното им консумиране“.

Ключовата дума в този текст е подпомагащи услуги. Тоест това означава, не просто клиента да си закупи въпросната храна и напитки, а да получи допълнителни услуги, които са свързани с това.

Според практиката на СЕС (Съда на Европейския съюз) произнасящ се по редица възникнали казуси от този тип то следва да се има предвид следното:

 1. При ресторантьорски услуги доставката на готови ястия и на напитки за непосредствена консумация е резултат от поредица от услуги, като се започне от приготвянето на ястията и се стигне до сервирането им в чинии;
 2. Тази доставка се съпровожда от предоставянето на клиентите на оборудване, което включва, както салон за хранене с прилежащите му помещения, така и мебели и съдове;
 3. В някои случаи физическите лица, чиято професия се състои в изпълнението на тези ресторантьорски сделки, трябва да подредят приборите, да съветват клиентите, да им дават разяснения относно предлаганите ястия и напитки, да сервират тези продукти на масата и накрая, след приключването на консумацията, да почистят масите.

 
Съдът посочва, че не могат да се определят като ресторантьорски услуги такива, които не отговарят на горното определение. Дори в помещенията да има елементарно оборудване, то това не превръща обекта в такъв, който отговаря на изискванията за ресторант.

Под елементарно оборудване се имат предвид елементи и оборудване, като например обикновен барплот за консумация или една или две масички изнесени отвън, които са част от много заведения за бързо хранене, пекарни и обекти предлагащи храна. Това елементарно оборудване позволява само на ограничен кръг хора да консумират храната и предполага само незначителна човешка намеса, която се свързва обикновено с почистването им от персонала. Тези елементи представляват само минимални съпътстващи доставки и не могат да променят доминиращия основен характер на основната доставка, а именно доставката на стоки. За такива обекти не може да се каже, че отговарят на определението за заведения предлагащи ресторантьорски услуги. Следователно за тях не е допустимо да се ползват от намалената данъчна ставка от 9 процента.

В параграф 1, т. 62, буква в от Допълнителните разпоредби на ЗДДС се казва още  следното:

Не са кетъринг услуги или ресторантьорски услуги ...

в) доставката, състояща се в приготвяне и доставка на храна и /или напитки без друга подпомагаща услуга.

Това означава, че дори в един обект да се приготвя храна и предлага на клиентите,  ако тя не е съпътстваща от подпомагащи услуги тогава не можем да говорим за ресторантьорски услуги, а по същество имаме най-обикновена продажба на стоки, която следва да се третира по общия ред.

Като доставки на стоки следва да се третират:

 • продажба на храна от вендинг машини, мини бар и магазини, включително от топла витрина;
 • продажба на храна от каравани, фоайета на кина, павилиони/будки и други обекти на доставчици предоставящи храна, когато анализът на цялата сделка в качествено отношение показва, че елементите на предоставяне на услуги, които предхождат и съпътстват доставките на храните не са с по-голяма тежест;
 • продажба на храна от гишета на ресторанти за консумация извън ресторанта (drive in, walk througt) от доставчици предоставящи и ресторантьорски услуги, при които процесът на поръчване е опростен частично.

 

ХРАНА ЗА ВКЪЩИ

Ако клиент си закупи „храна за вкъщи“ приготвена в обекти на доставчици предлагащи ресторантьорски услуги,  и клиента явно декларира намерението си тя да бъде опакована и да я вземе със себе си, в този случай следва закупената храна да се облага с данъчна ставка 20 %, тъй като се третира като стока.

 Има още две важни положения свързани с ресторантьорските услуги:

Първото се отнася до изискванията определени съгласно Наредба № 7 от 08 април 2002 година за хигиенните изисквания към предприятията, които произвеждат и търгуват с храни, и към условията за производство и търговия с качествени и безопасни храни.

Съгласно член 15, ал. 4 от Наредбата

В обектите за обществено хранене се осигуряват тоалетни и за посетителите, осигурени с миещи средства и възможности за подсушаване на ръцете. Когато обектът има персонал до 5 човека, се допуска общ санитарен възел за персонала и посетителите при спазване на изискванията по ал. 2 и ал. 3.

Тоест за да отговаря един обект на условието за заведение за обществено хранене – респективно и за ресторант или обект предлагащ ресторантьорски услуги в него трябва да има санитарно помещение, достъпно и за клиентите. Повечето от масовите обекти за бързо хранене тип павилионен и дори магазинен тип, в повечето случаи не разполагат със санитарни помещения достъпни за потребителите. И следователно не отговарят на изискването, съгласно което може да бъдат категоризирани ресторантьорство.

 Второто важно положение е свързано със съпътстващата доставка определена по член 128 от ЗДДС. Той гласи, че когато основната доставка се съпътства от друга доставка и плащането е определено общо, се приема че е налице една доставка.

Съгласно СЕС съпътстваща е тази доставка, която от гледна точка на получателя няма самостоятелно значение и само по себе си не представлява цел на клиента, а се явява допълнение  или повишава качеството на основния предмет на доставката.

При условията на съпътстваща доставка, може да се включват и други услуги, които обичайно се предоставят на клиентите, като паркинг,  интернет и други подобни. Когато са предоставени с обща цена, тоест със храненето се счита че повишават качеството на основната доставка и към тях също се прилага намалена данъчна ставка от 9 процента. 

Пример: клиент спира в крайпътна заведение предлагащо ресторантьорски услуги, за да обядва. По време на престоя си там решава да ползва интернета от заведението срещу такса. След като той е заявил намерението си да ползва интернета и го е платил заедно със закупената храна, то следва за услугата да заплати 9 процента ДДС, а не 20. Основното, за което е спрял клиента е не интернета, а храната. Следователно предоставения интернет е съпътстваща доставка.

 Кратко обобщение:

 1. Ресторантьорските услуги са свързани с предоставянето на услуги – приготвяне, сервиране, обслужване на клиентите.
 2. В обектите отговарящи на определението за ресторантьорски услуги има персонал, който предлага подпомагащи услуги.
 3. Заведенията за обществено хранене, отговарящи и на определението за предоставяне на ресторантьорски услуги, следва да разполагат с нужните помещения – салон за хранене, сервизни помещения, в това число санитарен възел, прибори, мебели и прочие.
 4. Наличието на барплот в едно помещение или на изнесени две-три маси, край което ограничен кръг  посетители могат да консумират на крак закупените храни и напитки се определя като елементарно оборудване и не отговаря на изискванията за условията за нужното оборудване, което трябва да съдържа едно помещение предлагащо ресторантьорски услуги.
 5. Всички обекти, в които се приготвя и продава храна, но не се предлага друго обслужване не се считат за обекти предлагащи ресторантьорски услуги.

Има връзка между намалената ставка на ДДС от 9% и осигуряването и по-точно кода на икономическата дейност (КИД), съгласно който се определя минималния осигурителен доход на работещите.

Ако един обект разполага с нужните условия, но собственика му е избрал и декларирала друга дейност, то за да може да се ползва от намалената данъчна ставка от 9 процента той трябва да смени своя КИД и да избере такъв от група 56 Ресторантьорство. Промяната на КИД води и до промяна на минималните осигурителни прагове за заетите лица и длъжности. Ако  собственика на такъв обект, е плащал осигуровки на минималните прагове, то след преминаването в група 56, то той следва да плаща осигуровки на по висок осигурителен праг.

Пример 1: Собственик на обект хлебопекарна е избрал дейност от група 10 Производство на хранителни продукти, КИД 1071 Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия.

Собственикът на хлепобекарната има помещение и отговаря на изискванията, за обект предлагащ ресторантьорски услуги – в обекта има помещение с маси, прибори, санитарен възел и други.

В случай, че реши да промени дейността си, за да ползва намалената данъчна ставка от 9 процента, то следва да смени дейността си. От група 56 Ресторантьорство следва да избере нов КИД – примерно 5610 Дейности на ресторанти и заведения за бързо обслужване.

При КИД 1071 минималният осигурителен доход е бил 610 лв.

При КИД 5610 минималният осигурителен доход ще стане 800 лв.

Тоест има увеличение на минималния осигурителен доход на персонала, който е зает в група 5 Персонал зает с обслужване на населението, охрана и търговия.

Пример 2: Собственик на обект хлебопекарна е избрал дейност от група 10 Производство на хранителни продукти, КИД 1071 Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия.

Собственикът на хлепобекарната решава да се възползва от режима за облагане с 9 намалена данъчна ставка по ДДС.  Проверката обаче показва, че собственика разполага с помещение само от няколко квадрата, с малък щанд за продажба на готовите продукти, не отговаря на изискванията за обект предлагащ ресторантьорски услуги, въпреки че разполага с барплот, и две масички отвън, където могат да седнат клиентите, закупили неговите продукти.

Оборудването на собственика с оглед посоченото е елементарно – при него могат да се хранят ограничен кръг посетители, и действията свързани с привеждане /почистване/ на барплота и масите са съвсем минимални доставки и действия. Съгласно точка 62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС доставката на храна и напитки не е придружена от съпътстваща услуга.

Следователно при този случай за собственика на хлебопекарната не е приложимо да прилага намалена ставка от 9 процента за облагане по ЗДДС въпреки неговото желание.

Използвани източници:

 1. Закон за Данък върху добавената стойност от 01.01.2007 – изменен и допълнен в ДВ (Държавен Вестник) брой 55 от 19.06.2020 година.
 2. Становище 20-00-100/29.06.2020 на ЦУ (Централното Управление) на НАП относно приложение на намалената ставка на данъка  върху добавената стойност съгласно разпоредбата на член 66, ал. 2 от ЗДДС в сила от 01.07.2020 година.
 3. Наредба № 7 / 08.04.2002 година за хигиенните изисквания към предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, и към условията за производство и търговия с качествени и безопасни храни.

Счетоводна къща КОНТАБИЛ Ви държи в течение на последните новости и промени.

Коментирай

Ако желаете да се свържем с вас, моля попълнете данните за контакт по-долу. Попълването е по избор. Данните за контакт няма да бъдат публикувани в сайта.

Все още няма коментари за тази новина. Напишете първия коментар

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах