Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Данъчно облагане на земеделските стопани - Счетоводна ...

18.05.2015

Данъчно облагане на земеделските стопани - Счетоводна ...

Информация за регистриране на земеделски стопани. Облагане на доходите на земеделските производители. Преотстъпване на данък и данъчни облекчения.

Регистрация на земеделските производители

Регистрацията на земеделските стопани (наричани преди земеделски производители) е регламентирана в Закона за подпомагане на земеделските производители и в Наредба № 3 за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

Регистрацията на земеделските стопани се извършва в областните дирекции "Земеделие".

На регистрация като земеделски стопани подлежат юридически лица, еднолични търговци и физически лица, навършили 18 години, които стопанисват земеделска земя и/или осъществяват производство на земеделска продукция.

Регистрацията се извършва в областната дирекция "Земеделие" (ОДЗ) по постоянния адрес на физическото лице или едноличния търговец или по седалището на юридическото лице въз основа на анкетни карти с анкетни формуляри, попълнени от земеделския стопанин.

Всеки земеделски стопанин физическо лице или едноличен търговец се вписва в регистъра с регистрационен номер, съответстващ на единния граждански номер (ЕГН), а юридическото лице - с единния идентификационен код (ЕИК), издаден от търговския регистър.

Въз основа на вписването на земеделския стопанин се издава регистрационна карта и справка за декларираната от него дейност като неразделна част от регистрационната карта.

 

Облагане на доходите земеделските стопани

Най-общо доходите на земеделските стопани се формират:земеделие

  • от извършваната от тях стопанска дейност
  • и от държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от европейските фондове.

Данъчното законодателство не прави разлика между тях и не ги разглежда като отделни видове доход, т.е. държавните помощи, субсидиите и подпомагането от европейските фондове са облагаеми наравно с доходите от стопанската дейност.

Данъчното облагане на доходите на земеделския стопанин зависи от неговата правна форма – дали е физическо или юридическо лице.

 

Облагане на доходите на физическите лица, регистрирани като земеделските стопани

Доходите на физическите лица, регистрирани като земеделските стопани се облагат по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). За тях има 2 варианта на облагане:

  • като физически лица с данък върху годишната данъчна основа се облагат земеделските производители, които не са търговци и не са избрали да се облагат като еднолични търговци;
  • като еднолични търговци, по този ред се облагат и земеделските производители – физически лица, които не са еднолични търговци, но са  избрали да се облагат като еднолични търговци.

 

Облагане на доходите на физическите лица, регистрирани като земеделски стопани с данък върху годишната данъчна основа

При този начин на облагане от получените доходи се приспадат нормативно признати разходи, които земеделските стопани не е необходимо да доказват.

Облагането е регламентирано в чл. 29 от ЗДДФЛ. Облагаемият доход се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността, както следва:

- с 60% нормативно признати разходи за доходи от производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност;

-  с 40% нормативно признати разходи за доходи от производство на преработени продукти от селско стопанство и от продажба на декоративна растителност, също 40% са нормативно признатите разходи за доходи от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове), от ловно стопанство и от рибно стопанство.

Данъчната ставка на данъка е 10% от данъчната основа, която се получава като от облагаемите доходи се приспаднат нормативно признатите разходи и осигурителните вноски като самоосигуряващото се лице.

Физическите лица, земеделски стопани, които се облагат по този ред, дължат авансов данък.животновъдство

Ако платецът на дохода е предприятие или самоосигуряващо се лице и земеделският стопанин не е самоосигуряващо се лице, предприятието удържа данъка при изплащането на дохода, за което издава служебна бележка.

Ако платецът на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице или ако земеделският стопанин е самоосигуряващо се лице, земеделският стопанин внася сам дължимият авансов данък. Данъкът се внася в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода, като за четвъртото тримесечие на годината не се внася авансов данък.

 

Облагане на доходите на земеделските стопани - еднолични търговци и физически лица, които не са еднолични търговци, но са  избрали да се облагат като еднолични търговци

Земеделските стопани, които не са еднолични търговци, но са  избрали да се облагат като еднолични търговци подават декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за упражняване правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа.

Тук можете да видите образеца на декларацията.

Декларацията се подава до 31 декември на предходната година.

Земеделските стопани - еднолични търговци и физически лица, които са  избрали да се облагат като еднолични търговци, са длъжни да водят счетоводство, а за определяне не облагаемия доход от стопанска дейност се прилагат правилата на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за формиране на облагаемата печалба. Данъчната ставка е 15%. Авансовите вноски за данъка върху печалбата се правят по реда на ЗКПО с данъчна ставка от 15%. Облагат се и доходите от държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от европейските фондове.

Едноличните търговци – земеделски стопани могат да ползват преотстъпване на данъка в размер до 60% от данъка, ако дейността е за производство на непреработена растителна и животинска продукция. Ще разгледаме условията за ползване на това данъчно облекчение по-нататък.

Земеделските стопани, които не са еднолични търговци, но са  избрали да се облагат като еднолични търговци не могат да ползват преотстъпване на данъка.

 

Облагане на доходите на юридическите лица, регистрирани като земеделски стопани

Те подлежат на облагане с данък върху печалбата по ЗКПО. Данъчната ставка е 10%, а авансовите вноски се правят по реда на ЗКПО. Облагат се и доходите от държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от европейските фондове. Начина на облагане не се различава от този за всички останали юридически лица, освен че земеделски стопани могат да ползват преотстъпване на данъка в размер до 60% от данъка, ако дейността е за производство на непреработена растителна и животинска продукция.

Оттук нататък ще разгледаме възможностите за ползване на  данъчното облекчение – преотстъпване на данъка, от което могат да се възползват земеделски стопани - еднолични търговци и юридически лица.

 

Преотстъпване на данък по ЗКПОлозя

Регламентирано е в чл. 166 от ЗКПО: Преотстъпване на корпоративен данък е правото на данъчно задължено лице да не внася в държавния бюджет определените по реда на този закон суми за корпоративен данък, които остават в патримониума на данъчно задълженото лице и се разходват за цели, определени със закон.

Според чл. 91 от ЗКПО: На данъчно задължените лица, на които се преотстъпва корпоративен данък за текущата година, се преотстъпва и съответната част от определените авансови вноски, пропорционална на размера на преотстъпването.

 

Общо изискване за преотстъпване на корпоративен данък

Регламентирани са в ЗКПО по следния начин:

Чл. 167. (1) По реда на тази глава се преотстъпва корпоративният данък, съответно се намалява счетоводният финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат, при условие че към 31 декември на съответната година данъчно задълженото лице няма:

1. подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, и

2. задължения за санкции по влезли в сила наказателни постановления, свързани с нарушаване на нормативните актове относно публичните задължения, и

3. лихви, свързани с невнасянето в срок на задълженията по т.1 и 2.

(2) Изпълнението на изискването по ал. 1 се удостоверява от данъчно задълженото лице в годишната данъчна декларация.

 

Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани

По-конкретно, условията за преотстъпване на данъка на земеделските стопани са регламентирани в ЗКПО по следния начин:

Чл. 189б. (1) Корпоративният данък се преотстъпва в размер до 60 на сто на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски стопани, за данъчната им печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция.

(2) Корпоративният данък се преотстъпва, когато са изпълнени едновременно следните условия:

1. преотстъпеният данък се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на посочената в ал. 1 дейност и придобити, в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването;

2. активите по т. 1 са придобити при пазарни условия, съответстващи на такива при несвързани лица;

3. дейността по ал. 1 трябва да продължи да се осъществява за период от поне три години след годината на преотстъпване; това обстоятелство се декларира всяка година до изтичане на тригодишния срок с годишните данъчни декларации;земя

4. преотстъпеният данък не трябва да превишава 50 на сто от настоящата стойност на активите по т. 1, определена към датата на предоставяне на помощта; лихвеният процент за целите на определяне на настоящата стойност на активите по т. 1 е референтният лихвен процент, определен от Европейската комисия, към 31 декември на годината на преотстъпване;

5. настоящата стойност на всички активи по т. 1, определена към датата на предоставяне на помощта, не може да превишава праг от левовата равностойност на 500 000 евро; лихвеният процент за целите на определяне на настоящата стойност на активите по т. 1 е референтният лихвен процент, определен от Европейската комисия, към 31 декември на годината на преотстъпване;

6. определеният в т. 5 праг не може да се заобикаля чрез изкуствено разделяне на активите по т. 1;

8. активите по т. 1 не заместват съществуващи активи;

9. за активите по т. 1 земеделският стопанин не е получател (бенефициент) по някоя от следните помощи:

а) помощ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

б) минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕО) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор;

в) финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони;

г) всяка друга публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах