Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Основни срокове в данъчния и осигурителния календар

18.07.2021

Основни срокове в данъчния и осигурителния календар

Кои са най-важните срокове в данъчния и осигурителния календар и какви декларации се подават по ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС, КСО и Закона за счетоводството?

В тази статия ще разгледаме накратко най-важните срокове от данъчно-осигурителния календар, които счетоводителите трябва да спазват. Списъкът не е изчерпателен, а задълженията са описани накратко. Ако имате повече въпроси, се обърнете към счетоводител.

В тази статия ще използваме следните съкращения (абревиатури):
БНБ - Българска Народна Банка
ГФО - Годишен Финансов Отчет
ДЗПО - Допълнително Задължително Пенсионно Осигуряване
ДДС - Данък върху добавената стойност
ДОО - Държавно Обществено Осигуряване
ДОПК - Данъчно-Осигурителен Процесуален Кодекс
ЗДДС - Закон за Данък върху Добавената Стойност
ЗДДФЛ - Закон за Данъците върху Доходите на Физическите Лица
ЗЗБУТ - Закон за Здравословни и Безопасни Условия на Труд
ЗМДТ - Закон за Местните Данъци и Такси
ЗО - Здравно Осигуряване
ЗСВТС - Закон за Статистика на Вътреобщностната Търговия със Стоки
КСО - Кодекс за Социалното Осигуряване
КТ - Кодекс на Труда
НАП - Националната Агенция за Приходите
НСИ - Национален Статистически Институт

Съгласно ДОПК (Данъчно-Осигурителен Процесуален Кодекс), когато един срок изтича в неприсъствен ден (т.е. в неработен ден - събота или неделя или почивен ден), то този ден не се брои и срокът изтича в следващия присъствен (т.е. работен) ден.

Ще разгледаме сроковете в следния ред:

  • декларации, които се подават веднъж годишно;
  • тримесечни декларации;
  • месечни декларации;
  • други срокове по ЗДДС;
  • срокове, свързани със самоосигуряването;
  • трудови договори.

Започваме с декларациите, които се подават веднъж годишно.

Декларация за промяна на вида на осигуряването на самоосигуряващите се лица

31 януари е срокът, в който самоосигуряващите се лица, могат да променят вида на осигуряването си. Ако не са се осигурявали за временна неработоспособност (болнични), могат да започнат да се осигуряват и обратно, ако са се осигурявали за болнични, могат да спрат.

Декларация за патентен данък

31-ви януари е срокът за подаване на декларация по член 61н от ЗМДТ (Закона за Местните Данъци и такси) за облагане с окончателен годишен (патентен) данък за текущата година. С патентен данък се облагат някои дейности, извършвани от физически лица и еднолични търговци, както и таксиметровите услуги.

Справки по чл.73, ал. 1 и 6 и чл.73а от ЗДДФЛ

28 февруари на следващата година е срокът за фирмите да подадат тези справки в НАП.
Справката по чл.73, ал.1 се отнася за изплатените през годината доходи на физически лица и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски.
Справката по чл.73, ал.6 се отнася за изплатените от работодателя през годината доходи по трудови правоотношения и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски.
Справката по чл.73а се отнася за изплатените през годината доходи в полза на чуждестранни физически лица от други държави - членки на Европейския съюз.

Декларация за авансовите вноски по ЗКПО

15 април е срокът за подаване на декларация за размера на месечните или тримесечните авансови вноски за корпоративния данък.
За база се взема оборота за годината преди предходната.
Фирмите с оборот не по-малък от 300 000 лева, но по-малък от 3 000 000 лева правят тримесечни вноски.
Фирмите с оборот не по-малък от 3 000 000 лева правят месечни вноски.
15 април е и срокът за внасяне на месечните вноски за месеците януари, февруари, март и април за фирмите с месечни вноски и за вноската за първото тримесечие за фирмите с тримесечни вноски.

Годишна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

30 април на следващата година е срокът за подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи, придобити от физическите лица през предходната година.

Годишна декларация 6 за самоосигуряващите се лица

30 април на следващата година е срокът за подаване на годишна декларация 6 с код 13 за самоосигуряващите се лица.
30 април на следващата година е и срокът за довнасяне на осигуровките при годишното изравняване на самоосигуряващите се лица.

Годишна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ едноличните търговци и земеделските стопани

30 юни на следващата година е срокът за едноличните търговци и земеделските стопани за подаване на годишна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, за подаване на годишната декларация 6 с код 13 и за довнасяне на осигуровките при годишното изравняване на дохода.

Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ

30 април на следващата година е срокът за подаване на декларацията по чл.15 от ЗЗБУТ. Декларацията се подава в Инспекцията по труда. Декларацията с подава само при промяна на данните в сравнение с предходната декларация.

Годишен отчет в НСИ

30 юни на следващата година е срокът за подаване на годишния отчет в НСИ. Годишният отчет в НСИ се подава преди годишната декларация за данъка върху печалбата по чл.92 от ЗКПО. Входящият номер от годишния отчет в НСИ е необходим при подаването на декларацията по ЗКПО.
Годишен отчет в НСИ (декларация за неизвършване на дейност) подават и дружествата, които не са извършвали дейност независимо, че са подали такава декларация в Търговския регистър.

Годишна декларация за фирми без дейност

30 юни на следващата година е срокът за подаване на декларация в Търговския регистър за фирми без дейност. Фирмите, които подадат такава декларация не са длъжни да подават годишна декларация по чл.92 от ЗКПО в НАП и ГФО в Търговския регистър.

Годишна декларация по чл.92 от ЗКПО

30-ти юни на следващата година е срокът за подаване на годишна данъчна декларация по ЗКПО за юридическите лица.
30-ти юни на следващата година е срокът за подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за едноличните търговци и земеделските стопани, макар че срокът за подаване на декларацията за физическите лица е 30 април.
30-ти юни на следващата година е и срокът за внасяне на годишния данък върху печалбата по ЗКПО и данъка върху доходите по ЗДДФЛ на едноличните търговци и земеделските стопани.

ГФО

Задължението за подаване на Годишен Финансов Отчет е предвидено в Закона за счетоводството.
Срокът за подаване на ГФО е 30 септември на следващата година.

Коригиращи декларации по ЗДДФЛ

30 септември е срокът за еднократно подаване на коригираща декларация по чл.50 от ЗДДФЛ.

Коригиращи декларации по ЗКПО

30 септември е срокът за еднократно подаване на коригираща декларация по чл.92 от ЗКПО.

Корекция на прогнозната печалба по ЗКПО

15 ноември е срокът за подаване на декларация за промени на авансовите вноски по ЗКПО.


Тримесечни декларации

Декларация по чл.55 от ЗДДФЛ

Тримесечната декларация по чл.55 от ЗДДФЛ и чл.201 от ЗКПО се подава до края на месеца, следващ всяко календарно тримесечие, например за първото тримесечие се подава до края на април. Декларацията се подава от предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили доходи и удържали данъци по реда на ЗДДФЛ без доходи по трудови правоотношения (например наеми, дивиденти, граждански договори).
Когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка, декларацията се подава от физическото лице, придобило дохода. Декларацията се подава например от лица, упражняващи свободна професия (например адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители, лекари, стоматолози, архитекти и други).
Декларацията по чл.55 от ЗДДФЛ и чл.201 от ЗКПО се подава например и от физическо лице, което получава наем от друго физическо лице. Ако наемателят е фирма, данъкът се удържа и декларацията се подава от фирмата.
Срокът за внасяне на данъка е до края на месеца, следващ календарното тримесечие.

Декларация за БНБ за открити сметки в чужбина

Декларацията на БНБ се нарича Форма СПБ-5 - Тримесечен отчет за сметки, открити в чужбина.
Форма СПБ-5 се подава от всички юридически лица и еднолични търговци, които са открили в чужбина банкови или виртуални сметки. За откриването и закриването на сметките се подават отделни декларации в БНБ.
Отчетният период на Форма СПБ-5 е календарното тримесечие. Форма СПБ-5 се подава в БНБ в срок до 20-то число на месеца, следващ календарното тримесечие. Декларацията за четвъртото тримесечие на годината се подава до 25 януари на следващата година.

Декларации за БНБ за вземания и задължения към чужбина

Декларациите на БНБ се наричат Форма СПБ-6А - Тримесечен отчет за вземанията на местни лица от чуждестранни лица и Форма СПБ-6Б - Тримесечен отчет за задълженията на местни лица към чуждестранни лица.
Отчетният период на Форми СПБ-6А и СПБ-6Б е календарното тримесечие.
Форми СПБ-6А и СПБ-6Б се подават от юридически лица и еднолични търговци, ако сумата на вземанията или на задълженията към чуждестранни лица надхвърля 200 000 лева в началото или в края на тримесечието.
Форми СПБ-6А и СПБ-6Б се подават в БНБ в срок до 20-то число на месеца, следващ календарното тримесечие. Деклараците за четвъртото тримесечие на годината се подават до 25 януари на следващата година.

Срокове за тримесечни авансови вноски по ЗКПО

Тримесечни авансови вноски по ЗКПО правят фирмите с оборот не по-малък от 300 000 лева, но по-малък от 3 000 000 лева.
Тримесечните авансови вноски за първото тримесечие се внасят до 15 април.
Тримесечните авансови вноски за второто тримесечие се внасят до 15 юли
Тримесечните авансови вноски за третото тримесечие се внасят до 1 декември.
За четвъртото тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска.

 

Месечни декларации

Месечен отчет от касов апарат

Месечните отчети от касовия апарат вече не е задължително да се лепят в книгата за дневните финансови отчети (такава книга вече не се изисква), но месечните отчети от касовия апарат все още са необходими за счетоводството.

Месечна справка декларация по ЗДДС

14-то число на следващия месец е срокът за подаване на справка-декларация по ЗДДС, заедно с отчетните регистри (дневниците на покупките и на продажбите). Същия е и срокът за внасяне на дължимия ДДС.

ВИЕС (VIES) декларация

Заедно със справка-декларацията за ДДС и в същия срок (до 14-то число на следващия месец) се подава VIES-декларация. VIES-декларация подават не всички лица, регистрирани по ЗДДС, а само лице, което е извършило вътреобщностни доставки на стоки (ВОД), доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС.

Декларация за ИНТРАСТАТ

Срокът за подаване е 14-ти на следващия месец.
Подаването на декларациите за ИНТРАСТАТ е предвидено в ЗСВТС (Закон за Статистика на Вътреобщностната Търговия със Стоки). Потоците са пристигания и изпращания. Декларациите се подават от ИНТРАСТАТ операторите, които са надвишили праговете за годишно или за текущо задължение.

Месечни авансови вноски за данък върху печалбата по ЗКПО

Отнася се само за фирмите, които за годината преди предходната имат оборот не по-малко от 3 милиона лева.
Срокът за внасяне за месеците от януари до април е 15 април.
Срокът за месеците от май до декември е 15-то число на текущия месец.

Осигуровки

25-ти на следващия месец е срокът за подаване на декларация 1 за персоналния регистър.
25-ти на следващия месец е срокът за подаване на декларация 6 за за дължимите осигуровки и данък по ЗДДФЛ.
Декларация 1 и декларация 6 се подават в НАП заедно (едновременно).
25-ти на следващия месец е срокът за внасяне на осигуровките за ДОО, ДЗПО и ЗО. Срокът е един и същи за всички осигурени лица - както за работещите по трудов договор, така и за самоосигуряващите се лица.
25-ти е и срокът за внасяне от работодателя на авансовия данък по ЗДДФЛ, удържан през предходния месец за доходи от трудови правоотношения.


Други срокове по ЗДДС

Срок за издаване на фактура

Фактурата се издава при доставката на стоката или извършване на услугата или в срок до 5 дни след това.
При получаване на авансово плащане преди доставката на стоката или извършването на услугата фактурата се издава при получаване на плащането или в срок до 5 дни след това.
При получаване на авансово плащане за вътреобщностна доставка на стоки (ВОД) преди доставката на стоката не се издава фактура.
При вътреобщностна доставка на стоки (ВОД) фактурата се издава до 15-то число на следващия месец.

Срок за издаване на протокол за ВОП

Протокол за ВОП (вътреобщностно придобиване на стоки или получени услуги от чуждестранно данъчно задължено лице) се издава в срок до 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем.

Задължителна регистрация по ЗДДС при достигнат оборот

Всяко лице с облагаем оборот 50 000 лева или повече за последните 12 месеца е длъжно до 7-мо число на месеца, следващ месеца, през който е достигнат оборота да подаде заявление за регистрация по ЗДДС.
Ако оборотът от 50 000 лева е достигнат за не повече от два последователни месеца, заявлението за регистрация се подава в 7-дневен срок от достигането на оборота.

Задължителна регистрация по ЗДДС за услуги

Регистрация по чл.97а от ЗДДС се извършва, ако нерегистрирано лице извърши услуга към фирма от друга страна - член на Европейския съюз или получи услуга от чуждестранно лице. Срокът за подаване на заявлението за регистрация е 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (датата на авансовото плащане или на данъчното събитие).

 

Срокове, свързани със самоосигуряването

Започване на дейност

Самоосигуряващите се лица (включително едноличен собственик на капитала на ЕООД и съдружник в ООД) подават декларация за започване на дейност в срок до 7 дни от започването. При започване на самоосигуряването, самоосигуряващото се лице избира вида на осигуряването - със или без осигуряване за временна неработоспособност (болнични).

Прекъсване или прекратяване на дейност

За временното прекъсване на дейност или окончателното прекратяване на дейност на самоосигуряващото се лице се подава декларация в НАП в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.

Промяна на вида на осигуряването

Промяна на вида на самоосигуряването (със или без болнични) може да се извърши само в периода от 1 януари до 31 януари.

Внасяне на осигуровките

Самоосигуряващите се лица внасят осигуровките до 25-то число на следващия месец. В случай, че имат осигуровки за довнасяне при годишното изравняване на дохода, срокът за това е срока за подаване на годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ - 30 април или 30 юни за едноличните търговци.

 

Трудови договори

Сключване на трудов договор

При сключване на трудов договор се подава уведомление в НАП в срок до 3 дни. След това НАП изпраща Справка за получените уведомления. Работникът или служителят може да започне да се осигурява след като получи справката от НАП и я подпише.

Прекратяване на трудов договор

В 7-дневен срок от прекратяване на трудов договор се подава Уведомление в НАП.

 

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах