Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Банките отказват да откриват сметки на фирми на чужденци

29.05.2019

Банките отказват да откриват сметки на фирми на чужденци

Банките отказват откриването на сметки на български фирми с чуждестранни собственици от съображения за сигурност и избягване на риска от „пране на пари“

Големите кризи в най-новата ни икономическа история винаги са свързани с криза в банковата система. Спомняме си банковите фалити през деветдесетте години на миналия век, които заличиха спестяванията на много българи. 

Членството ни в Европейския съюз доведе до приемане на европейски директиви и промени в нашето банково законодателство в посока намаляване на кредитния риск и ограничаване на възможностите за пране на пари.  Делът на банковите такси в приходите на банките става все по-голям  и съизмерим с приходите от лихви по кредити и други банкови операции. Нормално би било банките да се стремят към обслужване на все повече сметки на нови клиенти.

Българските търговски банки приеха европейските изисквания безрезервно като въведоха строги рестрикции, които вече видимо нанасят вреда както на бизнеса, така и на самите тях.

От месец вече е практически невъзможно откриването на банкови сметки на български фирми с чуждестранни собственици от ЕС, както и на лица от не членуващи в съюза държави. Банките не отказват приемането на изискуемите от тях документи, но по откриването на набирателни и разплащателни сметки последната дума има службата за сигурност в съответната банкова централа. Както се досещате, отговорът от там при 99% от запитванията е „Не“ !  При това банките не дават изчерпателно обяснение за отказа си, нито пък обявяват какви са критериите им за „добър“ клиент.

В българското законодателство съществува Закон за платежните услуги и платежните системи, а чл.117 ал.1 от този закон гласи:

„Потребители, пребиваващи законно в Европейския съюз, не могат да бъдат обект на дискриминация от страна на банките въз основа на тяхната националност или местопребиваване, нито на друго основание съгласно член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз, когато тези потребители подават заявление за откриване на платежна сметка или се опитват да получат достъп до платежна сметка на територията на Република България.

ал.2 Условията, приложими за откриването и воденето на платежна сметка за основни операции по смисъла на чл.118, не трябва да бъдат дискриминационни.“

Ако един български гражданин може безпроблемно да регистрира фирма и да открие платежна сметка в Гърция, или Румъния, но румънски гражданин не може да регистрира фирма и да открие платежна сметка в България, то това си е дефиниция за дискриминация.

Няма да спорим, че е имало и ще има известен процент „нередовни“ фирми. Нормално е банковите служби за сигурност да ги стопират, но процента на тези фирми е примерно 10-15% и едва ли е 99%. Така банките „за по-сигурно“, отказват откриването на разплащателни сметки на всички български фирми с чуждестранен собственик.

Подобна логика би трябвало да откаже всички арендатори на земеделски земи да отглеждат зърнени култури, понеже градушки, наводнения и пожари всяка година унищожават 20% от реколтата.

В Наредба № 3 на БНБ от 18.04.2018 г. „За условията за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти“, в Приложение №2 към чл.37, ал.2 е казано, че „Банката може да откаже откриването на платежна сметка, ако клиентът вече притежава платежна сметка позволяваща извършването на платежни операции при същата, или друга банка на територията на страната. Платежната сметка се открива 10 дни след получаването от банката на всички необходими документи за нейното откриване и след подписването на договор.“

В същата ал.1 са изброени всичките документи и информация, които трябва юридическото лице да предостави на банката, а именно:

  • Единен идентификационен код по БУЛСТАТ.
  • Извлечение от учредителен акт на лицето, което открива сметката.
  • Актуално удостоверение за регистрация на лицето, с което се удостоверяват лицата, които управляват и представляват титуляра, както и техните лични данни.
  • Пълномощно с което се оправомощава друго лице да се разпорежда с парите по сметката от името на титуляра. Подписът на оправомощаващия титуляр трябва да бъде положен пред лице оправомощено за това от доставчика на платежни услуги, или пред нотариус.
  • Лични данни по документ за самоличност и спесимен от подписите на лицата оправомощени да подписват платежни документи, заверени нотариално, или положени пред оправомощено лице на банката.

Тук е уместно да отбележим, че в практиката си банките отказват откриването на набирателни и разплащателни сметки с нотариално заверено пълномощно, с което не признават нотариално заверените пълномощни.

Добре би било банковите контролни органи да се съобразят с действителността и да започнат да действат съобразно всички законови изисквания за доброто на бизнеса и на цялата национална икономика.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах