Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Кои данъчно задължени лица дължат авансови вноски?

30.07.2020

Кои данъчно задължени лица дължат авансови вноски?

Какъв е реда за внасяне на авансови вноски за данъка върху печалбата по Закона за корпоративното подоходно облагане?

Авансовите вноски на данъчно задължените лица през календарната година са тяхно задължение, което възниква по реда и при условията на ЗКПО (Закон за корпоративното подоходно облагане). Данъчно задължените лица, които облагат своя положителен финансов резултат (печалба) по реда на този закон, в края на всяка година следва да проверят дали са длъжни да внасят авансови вноски и в какъв срок.

 Настоящият текст има за цел да поднесе по-достъпен и синтезиран начин основните положения, свързани с определянето на авансовите вноски, данъчно задължените лица, които попадат в този кръг, срокове и санкции, които се налагат при некоректно определяне на авансовите вноски.

 

Кои лица са задължени да правят авансови вноски?

 1. Данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година надвишават 300 000 лв. (триста хиляди лева), следва да правят тримесечни авансови вноски.
 2. Данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година надвишават 3 000 000 лв. (три милиона лева) са задължени да правят месечни авансови вноски.

Кои данъчно задължени лица не са длъжни да правят авансови вноски:

 1. Новоучредените данъчно задължение лица за годината на учредяването им, с изключение на новоучредените в резултат от преобразуване по Търговския закон.
 2. Данъчно задължени лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година не надвишават 300 000 лв.

Важно: В случай, че желаят, лицата, чиито приходи са под 300 000 лв. могат да правят по избор авансови вноски, като не дължат лихва при неправилно определяне на авансовите вноски.

Как се определят авансовите вноски?

Авансовите вноски могат да бъдат месечни и тримесечни.

Авансовите вноски се определят на база на прогнозната данъчна печалба за текущата година умножена по данъчната ставка на корпоративния данък.

За месечните авансови вноски формулата е:

АВ месечна = (ПДП / 12) х ДС

Където:

АВ месечна е месечната авансова вноска

ПДП – прогнозна данъчна печалба

12 – броя на календарните месеци в годината

ДС – данъчна ставка на корпоративния данък. В момента данъчната ставка е 10%.

 

За тримесечните авансови вноски формулата е:

АВ тримесечна = (ПДП / 4) х ДС

Където:

АВ тримесечна е тримесечната авансова вноска

ПДП – прогнозна данъчна печалба

4 – броя на тримесечията в годината

ДС – данъчна ставка на корпоративния данък. В момента данъчната ставка е 10%.

 


Срокове за внасяне на авансовите вноски

Месечните авансови вноски се внасят, както следва:

 • За месеците Януари, м. Февруари, м. Март и м. Април до 15 Април.
 • От месеците от Май до Декември – до 15 число на месеца, за който се отнасят.

Тримесечните авансови вноски се внасят, както следва:

 • За първо тримесечие - до 15 април
 • За второ тримесечие - до 15 юли
 • За трето тримесечие - до 15 декември.

За четвъртото тримесечие не се правят авансови вноски.

 

ЛИХВИ ЗА НЕКОРЕКТНО ИЗЧИСЛЕНИ АВАНСОВИ ВНОСКИ

Ако данъчно задълженото лице не е прогнозирало коректно своя положителен финансов резултат, то дължи лихва.

Лихвата се определя по следният начин:

 • За Данъчно задължените лица внасящи месечни авансови вноски
  Ако Дължимият годишен корпоративен данък надвиши с над 20 % сумата от определените месечни авансови вноски. Лихвата се дължи само върху сумата на превишението от 20 %.

Сумата върху, която се дължи лихва се определя по следната формула

А = Б - (В + 0,2 x В),

Където:

А е сумата, върху която се дължи лихва;

Б е дължимия годишен корпоративен данък;

В е общият размер на определените авансови вноски за годината.

 • За данъчно задължените лица, внасящи тримесечни авансови вноски
  Ако 75 % от дължимия годишен корпоративен данък надвиши с над 20 % сумата от определените тримесечни авансови вноски.

 Сумата върху, която се дължи лихва се определя по следната формула

 А = 0,75 x Б - (В + 0,2 x В)

Където:

А е сумата, върху която се дължи лихва;

Б е дължимия годишен корпоративен данък;

В е общият размер на определените авансови вноски за годината.

 

Лихва – дължим период и размер

Лихвата за превишението се дължи за периода от 16 април до 31 декември на съответната година. Законната лихва е Основния лихвен процент (ОЛП) + 10.

Лихвата се изчислява по следния начин: 10 % + ОЛП (16.04 – 31.12), където ОЛП е Основен лихвен процент.

 

Как  се декларират авансовите вноски?

Авансовите вноски се декларират с годишната данъчна декларация за предходната календарна година.

Данъчно задължените лица имат право да подават декларация по образец за намаляване или увеличаване на авансовите вноски, когато смятат, че те ще се различават съществено от дължимия корпоративен данък.

По този начин може да се променят авансовите вноски в зависимост от прогнозите за финансовия резултат.

Последната възможност за корекция на авансовите вноски е 14 декември на текущата година. До този срок трябва да се внесе последната месечна или тримесечна авансова вноска.

 

ОСОБЕН СЛУЧАЙ

Новоучредените данъчно задължение лица в резултат на преобразуване по Търговския закон.

Тези данъчни лица декларират авансовите вноски със специална декларация в срока за извършване на първата вноска след преобразуването.

Когато има превишение с над 20 % на годишния корпоративен данък над сумата определена и внесена с месечните авансови вноски, то лихвата за новоучреденото при преобразуване дружество се изчислява от датата на която изтича срокът за извършване на първата авансова вноска до 31 декември на годината, в която е извършено преобразуването.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах